Gå videre til innhold
PILOT-E lyser midler til prosjekter innen utslippsfri maritim nærskipsfart, hydrogen og et energisystem for omstilling

Pressemelding -

PILOT-E lyser midler til prosjekter innen utslippsfri maritim nærskipsfart, hydrogen og et energisystem for omstilling

Det blir ny søknadsfrist for PILOT - E i september 2021 og prosjektoppstart fra januar 2022. Utlysningen blir publisert i april og åpner for søknader i juni. Her kommer informasjon om årets temaer.

PILOT- E er en ordning etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet er at nye produkter og løsninger innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk og bidrar til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Her er årets temaer

Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart. PILOT-E fortsetter arbeidet med å bidra til omstilling og få ned utslippene fra norsk og internasjonal skipsfart. Regjeringen har uttrykt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030 sammenlignet med 2005, herunder å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøykategorier. Årets PILOT-E utlysning er rettet mot ambisiøse prosjekter som inneholder innovative teknologier og løsninger for utslippsfri maritim transport, med et særlig fokus på nærskipsfart.

Hydrogen – aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt. PILOT-E vil fortsette arbeidet med å utvikle hydrogen som energibærer i aktuelle segmenter til sjøs og på land. Årets utlysning etterspør spesielt prosjekter som bidrar til kostnadsreduksjoner og dermed muliggjør markedsmessig fungerende forsyning og verdikjeder for hydrogen. Det er mange initiativ i gang og det er et mål at utlysningen kan bidra til å forbedre aktørkoordineringen omkring aktuelle knutepunkter for hydrogen.

Et energisystem for omstilling. Høy grad av elektrifisering er avgjørende for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Energi- og effektbehov er en begrensning og driver opp investeringene i kraftnettet. PILOT-E lyser ut midler til prosjekter som kan møte utfordringene og utnytte mulighetene på smartere måter med ny teknologi og nye løsninger og dermed bidra til å redusere behovet for investeringer i kraftsystemet.

Se mer informasjon om utlysingen på PILOT-Es nettsider.

Evaluering: PILOT-E fungerer godt

PILOT-E ordningen er nå evaluert - med veldig gode resultater. 

Menon Economics AS har gjennomført evalueringen. Den viser at PILOT-E fungerer godt og påvirker omfang, fremdrift og realisering av prosjekter. Blant annet svarer mer enn 70 prosent av prosjektpartnerne at PILOT-E muliggjør et raskere utviklingsløp, at de kan gjennomføre prosjekter med høyere ambisjonsnivå – og at det oppfattes som et kvalitetsstempel å være et PILOT-E prosjekt.

- Vi er svært godt fornøyde med å få dokumentert dette gjennom en grundig ekstern evaluering, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, på vegne av de tre samarbeidspartnerne. – Det var nettopp dette som var målsettingen med å etablere PILOT-E.

Evalueringen kan lastes ned her:

Evalueringsrapport (lenke).

Presentasjon (lenke)

Kontaktperson angående evalueringen: Kristina Wifstad, Menon Economics, kristina@menon.no

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Anita Fossdal

Anita Fossdal

Seniorrådgiver Prosessindustri og karbonfangst +47 982 43 961

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.