Gå videre til innhold
Norge bruker mindre bioenergi

Pressemelding -

Norge bruker mindre bioenergi

Mens andre land har tatt i bruk bioenergi i stadig større grad de senere årene, har både produksjonen og bruken i Norge gått ned. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.

Varmere vintre og virksomme varmepumper begrenser vedfyringen i norske hjem. Mindre produksjon av papir og papirmasse har bidratt til å redusere etterspørselen etter bioenergi også i industrien de senere årene.

– I tillegg ser vi at bruken av biodrivstoff i transportsektoren er uendret. Fjernvarmebransjen demper den totale nedgangen, ettersom norske fjernvarmeanlegg leverer stadig mer biobasert oppvarming, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Etter å ha ligget stabilt siden 2010, gikk Norges forbruk i 2013 ned med 8,7 prosent (fra 69,2 til 63,2 petajoule).

Potensial innen varme og transport

40 prosent av det norske forbruket av biomasse finner sted i vedovnene våre. 15 prosent går med til fjernvarme, 25 brukes i industrien, og de resterende 10 prosentene i veitransporten. Hovedpotensialet fremover finner vi i varme- og transportsektorene.

– Bioenergi er viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi vil bidra til en videre god utvikling av bioenergi både innenfor fjernvarme og transport, sier Leistad.

Særnorsk utvikling

Rapporten fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inngår i arbeidet til det internasjonale energibyrået IEAs arbeidsgruppe Bioenergy Task 40, hvor Enova har vært involvert i flere år.

– Biomasse er en internasjonal handelsvare, og vi ser det som viktig å overvåke markedet for internasjonal handel av bioenergi, sier Leistad.

I tillegg til at Enova regelmessig får utarbeidet en status for det norske markedet, blir det gjennom IEA utarbeidet tilsvarende rapporter for flere andre land. Den norske nedgangen i bruken av biomasse går på tvers av utviklingen i andre land. Land som USA og Brasil har hatt en kraftig vekst i biodrivstoff det siste tiåret. Tyskland har, i likhet med Brasil, økt bruken av biomasse i produksjon av elektrisitet og varme markant. 

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relatert materiale

Relaterte nyheter