Gå videre til innhold
Nå får byggeiere og boligselskaper støtte til energikartlegging

Pressemelding -

Nå får byggeiere og boligselskaper støtte til energikartlegging

(Støtte til energikartlegging: Fungerende markedssjef for yrkesbygg, Ole Aksel Sivertsen og markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell vil ha flere og større energioppgraderinger av yrkesbygg, borettslag og sameier. Derfor lanserte Enova et nytt tilbud på Enovakonferansen i dag)

Fra i dag kan byggeiere, borettslag og sameier som ønsker å kartlegge aktuelle energitiltak få økonomisk støtte fra Enova. Målet med støtten er flere energioppgraderinger av bygg.

Fungerende markedssjef for yrkesbygg i Enova, Ole Aksel Sivertsen, presenterte det nye tilbudet på Enovakonferansen onsdag:

-Gjennom en slik kartlegging vil byggeiere og leietakere få en bedre oversikt over hva som er aktuelle energitiltak i egen bygningsmasse, og hvor lønnsomt det vil være å gjennomføre ulike tiltak. Dermed er de bedre rustet til å ta en investeringsbeslutning. Vi har stor tro på at kunnskapen vil føre til både flere energioppgraderinger og større oppgraderinger, sier Sivertsen.

Vil ha større prosjekter

Tilbudet er åpent for alle boligselskap med ti eller flere boenheter, mens det for yrkesbygg er forbeholdt kartlegginger av eiendomsporteføljer større enn 50.000 kvadratmeter. Grunnen til at Enova har satt denne grensen, er at de ønsker å få ut mer av energisparepotensialet hos de som har en stor eiendomsmasse.

-Enova får flere søknader om oppgradering enn noen gang, men vi skulle gjerne sett at noen av søknadene var mer omfattende. Større prosjekter gir anledning til mer helhetlige løsninger og en større fleksibilitet i gjennomføringen av prosjektet. Men i stedet for å se på porteføljen sin under ett, velger mange byggeiere å gjøre tiltak i ett og ett bygg. Det skyldes nok at det er mer krevende å gjennomføre prosjekter med tiltak i flere bygg. Det krever mer planlegging og involvering av mange personer, samtidig som det naturligvis er større usikkerhet knyttet til større investeringer.  Ved å gi kartleggingsstøtte, bidrar vi til å redusere usikkerheten, og vi gjør det lettere å gå i gang med større prosjekter, forklarer Sivertsen.

1 krone per kvadratmeter

Til næringseiendom gis det 1 krone i støtte per kvadratmeter oppvarmet bruksareal som kartlegges med en øvre grense på 500 000 kroner. For borettslag og boligsameier er støtten fra 50.000 til 250.000 kroner, avhengig av antall boenheter.

-Vi vet at det er vanskelig å få med seg en generalforsamling i et borettslag på en større oppgradering, selv om det med støtte fra Enova vil lønne seg. I en tidligfase er det også en viss betalingsvegring mot å engasjere eksterne rådgivere. Prosjektene kan dermed blir mer preget av nødvendig vedlikehold enn oppgraderinger som kommer alle beboerne til gode.  Om boligselskapene kartlegger energibesparelsene og kostnadene i forkant, har både styret og medlemmene et mye bedre beslutningsgrunnlag, sier Sivertsen.

Kartleggingen vil gi den dokumentasjonen som trengs for å sende inn en søknad om oppgradering til Enova i etterkant. Resultatet fra kartleggingen vil også vise hvor mye man vil få i støtte ved å gjennomføre de kartlagte tiltakene.

Åpent for kommuner

Enova hadde tidligere et eget kartleggingsprogram for kommunene. Dette programmet ble avviklet i fjor. Nå får kommunene en ny sjanse til å kartlegge eiendomsmassen sin.

-Så lenge porteføljen er stor nok, og kommunene ikke har fått støtte til kartlegging av de samme byggene tidligere, så kan også de benytte seg av det nye programmet, understreker Sivertsen.


Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 70 medarbeidere.

Pressekontakt

Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef tjenesteyting og sluttbruk 467 74 194

Relatert innhold

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.