Gå videre til innhold
GRØNN VEKST I ELVERUM: Dette kan bli et nullutslippsnabolag (illustrasjonsfoto, Elverum Vekst)
GRØNN VEKST I ELVERUM: Dette kan bli et nullutslippsnabolag (illustrasjonsfoto, Elverum Vekst)

Pressemelding -

Mange vil utvikle framtidens områdeløsninger

Resultatet fra Enovas andre utlysning om konseputredningsstøtte er klart. Eiendomsutviklere og energiselskaper i Oslo, Trondheim, Elverum, Førde, Hurdal og på Lysaker får alle støtte til å ta i bruk innovative energiløsninger som en del av områdeutviklingen. Interessen for programmet har vært så stor at Enova nå prioriterer områdeløsninger også i årets siste utlysning.

– Vi ser at en del innovasjonsprosjekter strander på idestadiet på grunn av stor usikkerhet som gjør at beslutningstakerne i stedet velger velkjente løsninger. Gjennom å støtte konseptutredninger for grønne bygg og områder, vil vi gjøre det tryggere å tenke nytt og prøve ut nye løsninger. Responsen vi har fått i de to første utlysningsrundene viser at det er mange som ønsker å velge innovative energiløsninger både i nye byområder og på bygda. Vi ønsker å bidra til at flest mulig av denne typen prosjekter blir realisert, sier programansvarlig for bygg, bolig og varme i Enova, Gunnel Fottland.

På grunn av den høye interessen, vil Enova inkludere og prioritere områdetematikk også i årets sisteutlysning.

– Den opprinnelige planen var å prioritere løsninger i enkeltbygg i neste runde, men nå har vi besluttet at løsninger mellom bygg kan vurderes på lik linje også i den runden, sier Fottland.

Hun er glad for at også energiselskapene er på banen med spennende søknader.

-Distribuert kraftproduksjon og lagring blir stadig vanligere, og energibruken til formål som for eksempel transport, oppvarming og kjøling blir tettere integrert. Dette øker behovet for se på grupper av bygninger og områder under ett for å finne fram til de gode helhetlige løsningene. Økt digitalisering av energisystemet gir rom for bedre laststyring og utflating av effektuttak. For å utnytte dette potensialet, må det utvikles nye tjenester og forretningsmodeller, sier hun.

Grønn vekst i Elverum

Av i alt tjue søknader, valgte Enova å støtte sju utredningsprosjekter i andre utlysningsrunde med omtrent 4,3 millioner kroner til sammen. Yladir i Elverum er ett av prosjektene som får støtte. Området vil bestå av 800–1000 boliger samt skole og barnehage. Det som kan bli Norges første nullutslippsnabolag, skal utvikles for å redusere energibruk og klimagassutslipp fra både bygg og transport.

– Vi skal skape framtidens bydel i Elverum med et engasjerende bomiljø for 2500 mennesker. Bydelen skal være et konkret bidrag til ambisjonen om å realisere det grønne skiftet. Gjennom konseptutredningen vi nå har fått støtte til, skal alle involverte parter i felleskap definere muligheter og løsninger innenfor materialer, energi, avfall og transport, sier prosjektleder Anna-Thekla Tonjer.

Bak prosjektet står selskapene Elverum Tomteselskap, Elverum kommune og investorene Terje Svenkerud og Knut Holter.

Disse prosjektene får også støtte:

  • Teleplanbyen på Lysaker som Teleplan Eiendom ønsker å utvikle til en energi- og klimavennlig bydel, basert på energieffektive bygg, størst mulig andel fornybar energiforsyning smartgrid-teknologi og stor vekt på effektutjevning
  • Øyrane i Førde er et kombinert bo- og industriområde hvor målet er å etablere et microgrid-område som tar vare på all tilgjengelig energi.
  • På Ulven i Oslo skal Ulven AS utvikle et område på over 350.000 kvadratmeter i løpet av en tjueårsperiode. En datalagringssentral i området skal levere overskuddsvarme til de andre byggene i området.
  • Det første boligtunet i Hurdal Økolandsby står allerede klart. I det andre boligtunet som er under planlegging ønsker Aktivhus Entreprenør å skjerpe energi- og klimambisjonene ytterligere.
  • Overvikfeltet i Trondheim med ca. 2300 nye boliger skal bli et lavutslippssamfunn, om TrønderEnergi med partnere får det som de vil. Stikkord for prosjektet som utføres i samarbeid med Boligbyggelaget TOBB og Overvik Utvikling er solkraft, elbil-pool, smarthusteknologi og nye forretningsmetoder for energiaktører .
  • Det siste prosjektet dreier seg strengt tatt ikke om et område, men det såkalte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo som vil bli så stort og ha så mange ulike og kompleksefunksjoner at utfordringene vil ligne de man har i et større område. Med sine 67.000 kvadratmeter kan det bli det største enkeltstående universitetsbygget i Norge. Statsbygg står bak prosjektet som har svært høye energi- og klimaambisjoner.

Bidrar med kunnskap

I den første utlysningsrunden var det seks prosjekter som fikk støtte.

– Gjennom å støtte slike prosjekter, får vi fram mange gode eksempel på smart utnyttelse av energiressurser i et områdeperspektiv. Da blir det lettere for andre å følge etter, sier Fottland i Enova.

Det er satt som et krav for støtten at kunnskapen og resultatene fra utredningene skal deles med resten av bransjen, slik at Enova oppnår den ønskede spredningseffekten.

Søknadsfristen for den fjerde utlysningen er 15.november (Se fullstendige programkriterier)

PS! Tema for utlysningsrunde 3 var fasadeløsninger. Da fristen gikk ut den 15. september hadde Enova mottatt sju søknader.

Kontaktpersoner:

Enova:

Programansvarlig Gunnel Fottland, gunnel.fottland@enova.no, 951 15 596

Yladir:

Prosjektleder Anna-THekla Tonjer,anna-thekla.tonjer@elverumvekst.no, 993 96 702

Teleplanbyen:

Jørn Longem, jal@teleplan.no, 930 67 112

Øyrane:

Anders Haugen, Hellenes Yard AS, anders.haugen@hellenes.as, 906 45 649

Ulven:

Daglig leder Jon-Erik Lunøe, Ulven AS, jon.erik.lunoe@obos.no, 970 70 688
Prosjektsjef WSP Brigt Aune, WSP, brigt.aune@wspgroup.no, 481 91 917

Hurdal Økolandsby:

Helge Lund-Roland, helge@aktiv-hus.no, 902 59 694

Overvikfeltetet

Forr.utvikler Charlotte Wulff, TrønderEnergi AS, charlotte.wulff@tronderenergi.no, 951 02 067

Livsvitenskapsbygget:

Sjefingeniør Sigmund Sørhus, Statsbygg, sigmund.sorhus@statsbygg.no 958 87 251

Emner

Kategorier

Regions


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.