Gå videre til innhold
Mål for arbeidet med transport i fornyet Enova-avtale

Pressemelding -

Mål for arbeidet med transport i fornyet Enova-avtale

Avtalen mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Enova, som opprinnelig skulle utløpe i 2015, ble i dag forlenget med ett år. Den forlengede avtalen fastsetter rammer og mål for Enovas transportsatsing.

Enovas oppdrag er å styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippet av klimagasser gjennom å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Etter utvidelsen av Enovas oppgaver til også å omfatte transportsektoren, berører Enovas virksomhet nå over 90 prosent av de samlede utslippene av klimagasser og energibruken i Norge.

Nye mål

I den nye avtalen er resultatmålet om energi- og klimaresultater som tilsvarer minimum 6,25 TWh innen avtalens utløp hevet til 7 TWh.

Enovas satsing på transport skal bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren. Dette skal oppnås gjennom mer miljøvennlig bruk av energi, mer klimaeffektive transportformer og redusert transportomfang.

– Vi er blant annet bedt om å utarbeide en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil, hvor vi skal kartlegge ansvarsdelingen mellom offentlig og privat sektor. Vi tar sikte på å ha dette klart før sommeren, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enovatilskuddet, Enovas nye rettighetsbaserte ordning for ENØK-tiltak i husholdninger, er også omfattet av avtalen. Ordningen, som ble lansert allerede 5. januar, gjør at boligeiere ikke lenger trenger å søke og få forhåndsgodkjenning fra Enova, men får utbetalt støtte basert på påløpte utgifter for utførte tiltak. Enova skal stille 250 millioner kroner årlig til disposisjon gjennom Enovatilskuddet.

Ny avtale i 2017

– Å forlenge avtalen gir oss muligheten til å legge en strategi for en ny fireårsavtale fra 2017 som kan svare på den kommende Energimeldingen, sier Nakstad.

Enova arrangerte denne uken Enovakonferansen for fjerde gang. Over 700 deltakere på konferansen vitner om stor interesse for å gjennomføre tiltak og ta opp nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

– Oppslutningen rundt Enovakonferansen viser en vilje og et sterkt ønske i norsk næringsliv og offentlig sektor om å investere i energi- og klimaløsninger. Enovas rolle er bidra til å omsette dette engasjementet i konkrete resultater, sier Nakstad.

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 70 medarbeidere.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.