Gå videre til innhold
Enova tilbyr støtte til utredning av prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim transport. Forprojektstøtten skal videre bidra til å etablere knutepunkter for hydrogenproduksjon langs kysten. Ill: Østensjø
Enova tilbyr støtte til utredning av prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim transport. Forprojektstøtten skal videre bidra til å etablere knutepunkter for hydrogenproduksjon langs kysten. Ill: Østensjø

Pressemelding -

Forprosjektstøtte til hydrogen i maritim transport

Enova tilbyr støtte til utredning av prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim transport. Videre skal forprosjektstøtten bidra til å etablere knutepunkter for hydrogenproduksjon langs kysten.

- Dette er et godt bidrag til målsetningene i regjeringens hydrogenveikart. Hydrogen er blant nullutslippsløsningene som må tas i bruk om vi skal nå ambisjonen om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Det forutsetter utslippsfri produksjon av hydrogen og infrastruktur for distribusjon. Jeg håper forprosjektstøtten vil bidra til å utvikle og modne mange gode prosjekter som kan bidra til å sette fart på den nødvendige utviklingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Unik mulighet i maritim sektor

Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering av transport og industri i Norge. For å bidra til teknologiutvikling og demonstrasjon av teknologi som tar hydrogen i bruk, må hydrogen produsert uten eller med svært lave utslipp være tilgjengelig til en kostnad som de første brukerne kan bære. Særlig i maritim sektor har Norge en unik mulighet til å bidra til omstillingen, og norske bedrifter og innovasjonsmiljøer ligger i front globalt med å ta i bruk hydrogen eller andre hydrogenbærere som drivstoff på skip.

-Maritim transport har et stort potensial for å ta i bruk hydrogen. Nå vil vi legge til rette for pilotering og demonstrasjon av hydrogenteknologi i sluttbrukerleddet gjennom å gjøre utslippsfritt hydrogen tilgjengelig som drivstoff i denne sektoren. Slik vil vi bidra til videre teknologiutvikling samt reduserte kostnader og barrierer for de som ønsker å ta i bruk hydrogen for å redusere sine utslipp til sjøs, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Knutepunkter for hydrogen

Forprosjektstøtten skal bidra til å modne knutepunktprosjekter som ved realisering skal gi kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybar kraft. Hydrogenet skal primært gjøres offentlig tilgjengelig for maritime transportformål i Norge, men det kan gjerne tilrettelegges for flerbruk med andre sektorer.

-Denne støtten retter seg primært mot salg av hydrogen til markedet i maritim sektor, men vi er åpne for at prosjektene også kan selge hydrogen til brukere innen andre sektorer, som landtransport eller industrien. (Her vil det derfor være viktig hvor man etablerer produksjonsanlegget), sier Nakstad.

Enova ønsker bedre samhandling

Støtten gjennom forprosjektprogrammet skal bidra til utvikling av gode beslutningsgrunnlag for en senere investeringsbeslutning, og til fremskaffelse av underlag for å kunne søke Enova om støtte ved behov. Videre skal støtten Støtten skal også bidra til bedre samhandling mellom aktører i verdikjeden

-Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Den reisen skjer raskest om vi samarbeider og deler den kunnskapen vi opparbeider oss gjennom ulike teknologiprosjekt, sier Nakstad.

Man kan søke om opptil 1.000.000 kroner i støtte, og søknadsfristen er satt til 15. september klokken 13:00.

I kjølvannet av forprosjektstøtten, planlegges det en utlysning arrangert som en konkurranse for investeringsstøtte til hydrogenknutepunkter for maritim sektor. Konkurransen skal etter planen lanseres i løpet av høsten og med en søknadsfrist i løpet av våren 2022. Her forventer Enova hard konkurranse om midlene.

Related links

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.