Gå videre til innhold
STORE UTFORDRINGER: Høye vekstambisjoner i oppdrettnæringen må kombineres med drastiske klimagassutslipp fram mot 2050 (Foto: Enova)
STORE UTFORDRINGER: Høye vekstambisjoner i oppdrettnæringen må kombineres med drastiske klimagassutslipp fram mot 2050 (Foto: Enova)

Pressemelding -

Etablerer kunnskapsgrunnlag for oppdrettsnæringens vei inn i lavutslippssamfunnet

På oppdrag fra Enova skal Asplan Viak se på mulighetene for utslippskutt i oppdrettsnæringen.

– Norsk oppdrettsnæring står foran en betydelig vekst i årene framover. Næringens egen visjon er at norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon av protein. Denne ambisjonen fordrer at næringen allerede nå tar nødvendige grep, sier seniorrådgiver Marit Sandbakk i Enova.

For at Enova skal ha enda mer treffsikre virkemidler, er det behov for et kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag som sier noe om hva status for næringen er i dag og hvilke tiltak som skal til for å sikre en reduksjon i utslipp samtidig som næringen vokser. Enova har derfor gitt Asplan Viak i oppdrag å avdekke og beskrive potensialet for å redusere klimagassutslipp i næringen. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med SINTEF Ocean.

Enovas oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger, og samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet.

Hvordan redusere klimaavtrykket?

Havbruksnæringen har flere utfordringer som må løses parallelt med at klimagassutslippene skal reduseres dramatisk:

  • I 2030 må oppdrett av laks skje med en teknologi som eliminerer problemene med lakselus, hindrer rømming og tar vare på verdien av organisk materiale.
  • I 2030 skal næringen eksportere laks for mer enn 200 milliarder kroner, og være en av Norges viktigste eksportnæringer.
  • Leverandørene til havbruksnæringen skal gjennom satsing på forskning og innovasjon være en vesentlig bidragsyter til utvikling av norsk havbruk. I tillegg skal eksporten av produkter og tjenester femdobles innen 2050. 

Enova ønsker å se næringens status og framtidige utviklingsmuligheter i lys av det mandatet Enova arbeider innenfor: klimaavtrykket som følger av aktiviteten. Dette inkluderer både klimagassutslipp knyttet til energibruk i produksjonsfasen på land, produksjon på matfisklokaliteter i vannet og bruk av fartøy i tilknytning til service og arbeidsoperasjoner.

Studien skal besvare følgende punkter:

  • Status i dag – i et oversiktsbilde over hvor næringen står per dags dato. Dette inkluderer en sammenstilling av studier som er gjort på temaene og av funnene i disse. Det skal gis et oversiktsbilde over status for energibruk og energibærere i næringen, og næringens overordnede klimaavtrykk i dag.
  • Forventet utvikling i et 2050-perspektiv med hensyn til blant annet skala for produksjonen, lokalisering av produksjonsanlegg, energiforsyningsløsninger og vurderinger av klimarisiko.
  • Klimatiltak – en oversikt over hvilke klimatiltak som må iverksettes for å redusere klimagassutslipp frem mot 2050, og med 2030 som et naturlig delmål. Hvordan redusere klimagassutslipp samtidig som produksjonen øker?

–Norsk oppdrettsnæring er spesielt viktig i den grønne omstillingen av norsk næringsliv. Der vi skal ha verdiskapning samtidig med at vi bidrar til å redusere globale miljøproblem. For å lykkes med det må næringen vokse samtidig med at klimagassutslipp og energibruk reduseres. Det er en utfordrende øvelse. Derfor er vi i Asplan Viak utrolig fornøyd med å ha fått tilliten til å analysere hva som skal til for at næringen kan bli en av de viktigste hjørnesteinene i et lavutslippssamfunn, sier seniorrådgiver Erik Skontorp Hognes i Asplan Viak.

Arbeidet skal sluttføres i første kvartal 2021.

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Marit Sandbakk

Marit Sandbakk

Seniorrådgiver 470 12 326

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.