Gå videre til innhold
ESA godkjenner Enovas milliardinvestering

Pressemelding -

ESA godkjenner Enovas milliardinvestering

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag godkjent Enovas investering i Hydros pilotanlegg for produksjon av aluminium på Karmøy. Enova-støtten er en forutsetning for at Hydro skal kunne bygge anlegget.

– Vi er svært fornøyde med ESAs beslutning. Norge har nå en mulighet til å bidra til at fremtidens produksjon av aluminium blir både mer energieffektiv og klimavennlig, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Største Enova-støtte noensinne

Enova vedtok i juni i fjor å gå inn med 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til Hydros planer om å teste ut verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon i et fullskala pilotanlegg på Karmøy. Dette er Enovas største investering i norsk industri, og et stort prosjekt også i EU-sammenheng.

All offentlig støtte over 7,5 millioner euro må godkjennes av ESA, og Enova oversendte notifiseringen den 8. desember. Siden da har ESA vurdert om vedtaket er i tråd med reglene for statsstøtte, gjennom blant annet å veie eventuell konkurransevridning opp mot prosjektets potensial for positive energi- og klimaeffekter.

Redusert energibruk og utslipp

I dagens vedtak konkluderer ESA med at det foreslåtte tiltaket er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

– Dagens beslutning gir Enova anledning til å støtte introduksjonen av en innovativ og energieffektiv smelteverksteknologi gjennom Energifondet. Hvis teknologien viser seg å fungere i stor skala, kan den bidra til en betydelig reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp i hele aluminiumsindustrien, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

– Vi har hatt en åpen og god dialog med ESA rundt denne saken fra første stund, og det er gledelig å se at ESA har vurdert saken på samme måte som vi har gjort, sier Nakstad.

Foruten å kunne resirkuleres, er aluminium med sin lave vekt viktig for at bilindustrien kan lage mindre energikrevende og mer klimavennlige biler. Samtidig er produksjonen av aluminium energikrevende og står globalt for store klimagassutslipp. Den nye teknologien Hydro vil teste ut i det planlagte pilotanlegget kan potensielt redusere energibruken kraftig, og dermed også utslippene.

– Denne teknologien kan representere et stort steg fremover for verdens aluminiumsproduksjon. Norge har en rekke forutsetninger som gjør landet vårt til en glimrende arena for å utvikle ny energi- og klimateknologi, sier Nakstad.

Hydro er meget fornøyd med vedtaket fra ESA:

– Støtten fra Enova er en forutsetning for å kunne realisere pilotprosjektet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Positiv signaleffekt

Produksjon av aluminium fra anlegget vil tidligst starte i 2017, men Enova opplever at Hydro-prosjektet allerede har en positiv signaleffekt. Milliardstøtten blir løftet frem av industriaktører som et interessant eksempel på hva virkemiddelapparatet kan bidra til.

Related links

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.