Gå videre til innhold
VIL BIDRA: Enova vil hjelpe norske søkere som ønsker å benytte seg av mulighetene i EUs Innovasjonsfond
VIL BIDRA: Enova vil hjelpe norske søkere som ønsker å benytte seg av mulighetene i EUs Innovasjonsfond

Pressemelding -

​Enova vil bidra til at flere får EU-finansiering til grønne prosjekter

I sommer fikk Enova i oppgave å forvalte Norges deltakelse i EUs Innovasjonfond (ETS Innovation Fund). Nå tilbyr statsforetaket prosjektetablererstøtte for å høyne kvaliteten på de norske søknadene til den grønne millardpotten.

- EUs Innovasjonsfond er et av verdens største investeringsfond for demonstrasjon og kommersialisering av innovativ lavutslippsteknologi. Når dette nå er åpent for norske søkere er det viktig for omstillingen av Norge at norsk næringsliv benytter seg av muligheten. Prosjektetablererstøtten vil forhåpentligvis bidra til gode norske søknader som kan hevde seg i konkurransen om midlene, sier Arve Solheim som leder området Nye markeder i Enova.

10 milliarder Euro

Innovasjonsfondet er finansiert av EUs klimakvotesystem (EU ETS) og disponerer hele 10 milliarder euro i perioden de neste ti årene. Formålet med fondet er å sikre reduksjon av klimagassutslipp som gir et klimanøytralt Europa ved å bringe innovative lavutslippsteknologier til markedet.

En forutsetning for å få støtte gjennom fondet er at søkerne har en lavutslippsteknologi som er klar for å tas ut i markedet. I tillegg må prosjektet det søkes om være innenfor minst ett av Innovasjonsfondets fokusområder: 1) Innovativ fornybar energiproduksjon 2) Energilagring 3) Bygging og drift av karbon-fangst og lagring (CCS) 4) Karbonfangst og utnyttelse 5) Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter.

Prosjektene må være teknologisk, finansielt og operasjonelt modne slik at det er realistisk å foreta en investeringsbeslutning senest fire år etter tildeling av midler. Det betyr at prosjektene foruten å ha en moden teknologi, også må ha en forretningsmodell og en finansiell og juridisk struktur som muliggjør en fullskala demonstrasjon og oppskalering av teknologien.

Senker terskelen

De samme kriteriene gjelder for å få prosjektetableringsstøtte fra Enova. Søknadsprosessen til EUs innovasjonsfond er inndelt i to steg og Enova kan gi støtte i begge disse fasene. I den første kvalifiseringsrunden kan Enova gi inntil 300.000 kroner i støtte. Søknader som kvalifiserer seg for neste steg kan få ytterligere 200.000 kroner i støtte.

-Vi vet at slike søknadsprosesser kan være ressurskrevende, og kan avlaste kostnader knyttet til dette med inntil 50 prosent. Da blir trolig terskelen for å søke lavere, og vi ønsker med denne støtten å bidra til økt kvalitet på søknader fra norske aktører, sier Arve Solheim i Enova.

Markedssjefen lister opp en rekke fordeler med å søke finansiering gjennom EUs Innovasjonfond: Blant annet mulighet til å regne inn både direkte og indirekte klimagassutslipp i prosjektene, og muligheten til å få utbetalt deler av støtten før endelig investeringsbeslutning er tatt. Det er også mulig å få medfinansiering fra Enova i tillegg til EU-midlene

-Den kanskje største fordelen er imidlertid at fondet, i motsetning til Enovas virkemidler, ikke er omfattet av statstøtteregelverket og dermed også kan støtte driftsutgifter.

Søknader om prosjektetableringsstøtte kan sendes inn fram til søknadsfristen for den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. For den aktive utlysningen er søknadsfristen 29. oktober

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.