Gå videre til innhold
Enova utvider tilbudet til industrien

Pressemelding -

Enova utvider tilbudet til industrien

Enova styrker satsingen på utslippskutt i industrien. Styrkingen kommer som en følge av koronakrisen og ekstramidlene Enova ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke.

-Vi vet at det er mulig å oppnå mer og kutte utslipp raskere i industrien ved å gjøre teknologi som allerede finnes mer tilgjengelig. Ekstramidlene vi er tildelt gjør det mulig å støtte enda flere prosjekter og oppnå en raskere markedsutvikling for grønne teknologier, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Derfor gjør Enova følgende justeringer i støttetilbudet Energi- og klimasatsinger i industrien:

  • Terskelen for å kunne søke støtte reduseres. Tidligere har prosjektene det søkes om måttet ha mål om et energiresultat på 100.000 kWh eller mer. Nå er kravet justert til 50.000 kWh
  • Antallet søknadsfrister øker, og det er derfor satt opp tre nye frister for resten av 2020, og ytterligere tre frister første halvår 2021.
  • Enova legger nå også utredingsstøtte inn som et eget tema i støtteprogrammet for å hjelpe industrien i gang med grønne prosjekter: Dette betyr inntil 500.000 kroner i støtte for å utrede prosjekter som gir 250.000 kWh eller mer i energiresultat.
  • Flere tiltak innen elektrifisering

Utredningsstøtte

Utredningsstøtten kan gis til utredning av enkelttiltak, og tilbudet er teknologinøytralt. Det er ikke noe krav om at prosjektet skal kvalifiseres for eller søke investeringsstøtte i etterkant, men målet er at industrien og kompetansemiljøene rundt dem benytter muligheten til å utrede grønne investeringer og bringe de nærmere realisering.

Enova håper støtten også vil bidra til velkvalifiserte søknader om investeringsstøtte, men det vil være fullt mulig å utrede prosjekter som også er utenfor de satsingene Enova har på sin liste. Uansett type prosjekt vil det være en vurdering av kroner som skal brukes på utredning målt mot mulig kilowattime-besparelser og utslippsreduksjon som hovedprosjektet kan bringe. Enkelte prosjekter kan derfor risikere å falle ut om utredningen blir for kostnadskrevende i forhold til det framtidige energi- og klimagevinsten.

Elektrifisering av havbruksnæringen

Framover satser Enova ekstra på elektrifisering av havbruksnæringen. Det innføres støtte til batteripakker for fôrflåter med dieselaggregat og Enova gir et ekstra løft til elektrifisering i områder med begrenset kapasitet, gjennom å støtte løsninger med batteripakker sammen med strøm fra land.

-Dette er områder hvor vi mener at vi kan oppnå ganske mye på kort tid, i en situasjon som er krevende for andre deler av næringslivet. Derfor mener vi at det er en riktig prioritering. Samtidig vil vi understreke at disse satsingene bare er en del av svaret på hvordan vi skal utnytte de nye midlene vi er tildelt på en god måte. Størsteparten av midlene vil bli brukt på å utvikle ny teknologi som Norge og industrien trenger for å kunne opprettholde verdiskapingen i et lavutslippssamfunn, sier markedsdirektør Øyvind Leistad.

For mer informasjon, kontakt:

Marit Sandbakk, seniorrådgiver Industri i Enova SF, mobil 470 12 326, epost marit.sandbakk@enova.no

Roar Hugnes, seniorrådgiver Industri i Enova SF, mobil 930 83 442, epost roar.hugnes@enova.no

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.