Gå videre til innhold
Fra avtalesigneringen i dag.  Fra v. Nils Kristian Nakstad, adm.dir Enova, Tore Holm, styreleder Enova, olje- og energiminister Tord Lien og ekspedisjonssjef i OED Andreas Eriksen (foto: EBM/OED).
Fra avtalesigneringen i dag. Fra v. Nils Kristian Nakstad, adm.dir Enova, Tore Holm, styreleder Enova, olje- og energiminister Tord Lien og ekspedisjonssjef i OED Andreas Eriksen (foto: EBM/OED).

Pressemelding -

Enova undertegner ny avtale med OED

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet i dag en ny 4-årsavtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020. Den nye avtalen trer i kraft fra 1.januar 2017 og erstatter dagens avtale som løper ut ved nyttår.

Enova skal i den nye avtalen fokusere mer av sin innsats mot løsninger for lavutslippssamfunnet. Foretaket får ett formål og tre delmål som i stor grad er rettet inn mot klima og teknologiutvikling.

- Enova vil fortsatt ha faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte. Denne arbeidsformen har tillit i industri og næringsliv og er avgjørende for å oppnå gode resultater, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Reduserte klimagassutslipp

Enovas og Energifondets formål skal være å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. De tre delmålene vil være å fremme:

  1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.
  2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Innovative løsninger

Enovasjef Nils Kristian Nakstad er fornøyd med den nye 4-årsavtalen med OED.

- Vår tids store utfordring er den globale oppvarmingen. Det blir viktigere enn noensinne å fokusere innsatsen mot innovative løsninger som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser samtidig som de gir verdiskaping i samfunnet, sier Nakstad.

Emner


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.