Gå videre til innhold
Flere av prosjektene handler om hybride løsninger med dieselaggregat og batteriløsninger til fôrflåter i oppdrettsnæringen. (Foto: Enova)
Flere av prosjektene handler om hybride løsninger med dieselaggregat og batteriløsninger til fôrflåter i oppdrettsnæringen. (Foto: Enova)

Pressemelding -

Enova støtter 28 nye industriprosjekt


Enova gir 31 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsinger i industrien på søknadsfristen som gikk 13. august. De ulike prosjektene fordeler seg mellom spillvarme, utfasing av fossil varme og hybride løsninger med dieselaggregat og batteriløsninger til fôrflåter i oppdrettsnæringen.

-Innen 2050 skal norsk industri langt på veg være utslippsfri. Derfor må vi klare å skifte ut fossile brensler med fornybare samtidig som vi blir mer energieffektive, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

-Industrien forstår den må kutte utslipp

Støtten gis gjennom støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien. Hensikten med programmet er å bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke tas i bruk i stort nok volum i dag. Bare de 12 siste månedene har Enova støttet nærmere 200 prosjekter med 160 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene redusere årlig klimagassutslipp med ca. 37 000 tonn hvert år.

-Industrien forstår at den må kutte utslipp for å være konkurransedyktig i framtiden. Norske bedrifter har derfor et sterkere fokus på grønne løsninger nå enn tidligere, påpeker Gärdeman.

Se nederst for hvilke prosjekt som får støtte

Neste søknadsfrist er 1. oktober.

Enova opererer med frister innenfor støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien flere ganger i året. Neste søknadsfrist er 1.oktober og siste frist i 2021 er 1. desember. Spillvarme og utfasing av fossil varme ligger fortsatt inne som satsingsområder på flere frister, men Enova varsler at desember blir siste runde for rene batteripakker på fôrflåter.

-Enovas primære mål er å bidra til omstilling gjennom det vi kaller varige markedsendringer. Gjennom flere runder det siste året har vi støttet prosjekter der selskap har satt inn batteripakker for hybride løsninger (med dieselaggregat og batteri) på sine fôrflåter. Totalt mer enn 100 prosjekter. Vi har dermed bidratt til å sette i gang dette markedet til å velge grønne løsninger. 1.desember blir derfor siste mulighet for støtte til rene batteripakker ombord i fôrflåten. For 2022 velger vi å fokusere på et tilbud som krever at batteriløsninger etableres sammen med nyetablering av strøm fra land, sier Gärdeman.
Related links

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef vare- og energiproduksjon 405 52 716

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.