Gå videre til innhold
(Illustrasjonsbilde: Enova)
(Illustrasjonsbilde: Enova)

Pressemelding -

Enova-støtte til over hundre industriprosjekter

I fjor lanserte Enova en storstilt satsing på effektiv og fornybar energibruk i industrien. Halvannet år senere har 111 prosjekter blitt tildelt til sammen 184 millioner kroner i støtte.

(Last ned full prosjektoversikt* i bunnen av saken)

De over hundre prosjektene som så langt er innvilget støtte skal til sammen bidra til et samlet energiresultat** på 238 GWh og kutt i klimagassutslipp på 56 000 tonn CO2. 62 av prosjektene angår landstrømtilknytning i oppdrettsnæringen, mens 23 prosjekter skal utnytte spillvarme som ellers ville gått tapt.

– Vi har jo støttet energitiltak i industrien i over ti år, men med den nye satsingen har interessen virkelig skutt i været. Spesielt gledelig er det at responsen var god selv da vi åpnet for søknader godt inne i koronaperioden. Det viser at det både er vilje og evne til grønn omstilling også i det som er en utfordrende tid for industrien, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Støttetilbudet Energi- og klimasatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke tas i bruk i stort nok volum i dag. Som følge av ekstramidlene Enova ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke, har Enova styrket industrisatsingen både gjennom ytterligere søknadsrunder, flere temaer og lavere terskel for å kunne søke støtte. Dermed er det blitt mulig å støtte enda flere prosjekter og oppnå en raskere markedsutvikling for grønne teknologier i retning en fossilfri industri.

Støtter også utredninger

Neste søknadsfrist er 17. august. Temaer denne gangen er utnyttelse av spillvarme, utfasing av fossil varme, elektrifisering av mekaniske arbeidsprosesser samt batteripakker og landstrøm til fôrflåter. I tillegg åpner Enova nå for utredningsstøtte. Det er ikke noe krav om at prosjektet skal kvalifisere for investeringsstøtte i etterkant, men målet er at industrien og kompetansemiljøene rundt dem benytter denne muligheten til å utrede grønne investeringer og bringe dem nærmere realisering.


*For prosjekter hvor støttemottaker ennå ikke har signert tilskuddsbrev fra Enova, er prosjektnavn og støttemottaker ikke tilgjengelig. Prosjektoversikten kan lastes ned under "Relatert materiale" nedenfor.

**Energiresultat inkluderer både energisparing, energimengde konvertert fra fossil til fornybar, samt eventuell fornybar energiproduksjon som følge av prosjektet.

Related links

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef vare- og energiproduksjon 405 52 716
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.