Gå videre til innhold
Enova skal redusere rekkeviddeangsten

Pressemelding -

Enova skal redusere rekkeviddeangsten

Fredag leverte Enova sin strategi for ladestasjoner for elbil. Enova vil gjøre det enklere for flere å velge elbil. Om kort tid kan den mye omtalte rekkeviddeangsten være historie.

– Transportsektoren står for 27 prosent av klimagassutslippene i Norge. Om sektoren skal være tilnærmet utslippsfri i 2050, kan det knapt selges fossilbiler etter 2030. Da må nullutslippsbilene erstatte bensin- og dieselbilene, og der blir en effektiv struktur av ladere et viktig grep. Med denne satsingen tar vi knekken på rekkeviddeangsten, og gjøre elbil mer aktuell som husholdningens eneste bil, slår Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad fast.

Prioriterer transportkorridorene

I ladestrategien, som fredag ble overlevert regjeringen ved Olje- og energidepartementet, tar Enova sikte på å etablere en grunnleggende infrastruktur av hurtig- og fleksiladere langs hovedfartsårene i Norge, med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal transportplan. Enova mener at videre utbygging i byene vil klare seg uten støtte, og vil heller bruke midler på å sikre bred geografisk dekning av ladestasjoner:

– Målet må være at utbygging og drift av ladere skjer på kommersielle vilkår, og uten offentlig støtte. I de større byene ligger forholdene til rette for det allerede nå. Hovedutfordringen i dag er at lademulighetene mellom byene ikke er gode nok, noe som gjør at elbilen blir valgt bort. Flere ladestasjoner langs hovedfartsårer vil gi en trygghet som gjør elbil mer attraktivt, sier Nakstad.

Inviterer til konkurranser

Enova vil invitere potensielle utbyggere til å konkurrere om hele strekninger. Enova er godt i gang med å få ordningen godkjent hos EFTAs overvåkningsorgan ESA. Den første utlysingen kan dermed komme til høsten, og alle aktuelle strekninger kan være godt i gang innen utgangen av 2016.

– Dette blir en unik sjanse for alle som ønsker å levere ladetjenester, sier Nakstad.

Når det gjelder elektriske busser, lastebiler og andre typer el-kjøretøy, har ikke markedsutviklingen kommet like langt som for privatbilene. For slike nyttekjøretøy vil Enova tilby investeringsstøtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter.

Andre løsninger

I tillegg til satsingen på el, varsler Nakstad at Enova kommer med tilbud for å få fart på utviklingen også innen andre fornybare drivstoff:

– Både hydrogen og biodrivstoff kan bli viktig på veien mot utslippsfri transport. Hydrogen har et stort potensial i transportsektoren, men er i en langt tidligere fase enn ren elektrisk drift, og krever utbygging og kompetanse på mange områder. De neste to årene ønsker vi oss demostrasjonsprosjekter med aktører som har større bilparker, for å bidra til en gradvis opptrapping av tilbud og etterspørsel, sier Enova-sjefen. 

Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.