Gå videre til innhold
Enova sjøsetter transportsatsing

Pressemelding -

Enova sjøsetter transportsatsing

Nå kan også norsk sjøtransport få investeringsstøtte til energi- og klimatiltak. Enovas nye programtilbud til transportbransjen inneholder store satsinger både på sjø og land.

Det var ikke tilfeldig at Hurtigruten var arenaen da Enova tirsdag kunne presentere hvordan de vil løse sitt nye oppdrag om å redusere utslippene fra transportsektoren.

– Skal Norge spille en rolle i klimakampen, må vi utnytte våre fortrinn. Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon, med lange tradisjoner og stor kompetanse. Det gir et unikt handlingsrom for å utvikle gode klimaløsninger til sjøs som kan spres globalt. Derfor er Enova innstilt på å bruke betydelige ressurser på å stake ut en grønn kurs for norsk sjøfart, sier administererende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova mener at en grønnere norsk sjøfartsnæring er nødvendig for å redusere klimagassutslippene globalt.

– Av hvert tonn CO2 som slippes ut i Norge, kommer 100 kilo fra sjøfarten. I tillegg kommer utslipp fra norsk flåte i utenriksfart. Her holder det ikke med små tiltak. De er viktige steg på veien, men vi må strekke oss lenger. Kraftig satsing på innovasjon må til, sier Nakstad.

Etterspurt tilbud

I tillegg til et eget støtteprogram for å utvikle ny energi- og klimateknologi, vil Enova bidra til at flere tar i bruk allerede kjente løsninger. Derfor skal foretaket investere i energieffektivisering i den maritime næringen slik de gjennom mange år har gjort i industrien. Enova kan nå støtte en rekke klimatiltak i skip, for eksempel energieffektive fremdriftsløsninger, varme, ventilasjon, ulike former for energigjenvinning, samt batterihybrider og rene batterielektriske fartøy. I tilbudspakken ligger også muligheten for å få støtte til etablering av energiledelse.

Her finne du alle støtteprogrammene til transportsektoren

– Dette er et marked som ikke har hatt et slikt tilbud om investeringsstøtte før, men som har etterspurt det. Vi både håper og tror at den maritime næringen vil gripe denne sjansen. For at denne viktige næringen i norsk økonomi skal styrke konkurransekraften internasjonalt, kommer økt energieffektivitet til å bli viktig. Det gjør det dessuten mer attraktivt å flytte gods fra vei til sjø, sier Nakstad.

Landstrøm

Enova ønsker økt utbredelse av landstrøm.

–7 prosent av klimagassutslippene tilknyttet sjøfart skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm er et effektivt tiltak for å få ned både lokal forurensing og globale utslipp. Her vil det komme et eget tilbud, for å få fart på satsingen på landstrøm i norske havner, sier Nakstad.

Klimaløsninger til landtransporten

Også på land vil Enova investere i energi- og klimaeffektive transportløsninger slik at disse kan tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.

– For å få produkter og teknologier raskt inn i markedet, er det viktig at store aktører som har mange kjøretøy gjør tiltak. Vi ser her for oss samarbeid med alt fra kollektivtransportselskaper og kommuner til godstransportører og anleggsentreprenører, sier Nakstad.

Biodiesel og hurtigladere

Enova vil utvide støtten til produksjon av drivstoff til også å omfatte flytende biodrivstoff. Målet er å øke tilgjengeligheten av bærekraftig biodiesel av god kvalitet. Overfor privatbilismen blir satsingen elektrisk:

– Vårt mål er å etablere et nett av hurtigladere mellom byene i Norge. Dette vil gjøre elbilen mer aktuell som husholdningens eneste bil, sier Nakstad.

Enova jobber nå for å utlyse egne konkurranser for å få på plass slike hurtigladere raskest mulig.

Enova-lederen ser frem til samarbeidet med transportbransjen, og har stor tro på gode resultater.

– En tredel av de norske klimagassutslippene kommer fra denne sektoren. I Norge har vi potensial til nærmest utslippfri transport, men det krever et kraftig løft innen teknologi og innovasjon. Vi har tilbudet, vi har midlene, og vi står klare, sier Nakstad.

Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334
Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.