Gå videre til innhold
Enova legger fram nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen. Målet er å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt. Foto: Enova
Enova legger fram nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen. Målet er å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt. Foto: Enova

Pressemelding -

Enova med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Bygge- og anleggssektoren står for store klimagassutslipp, og de største utslippene er knyttet til materialbruk.

- Enova vil derfor fremskynde utviklingen av mer sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å tilby støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet, sier Anna Theodora Barnwell markedssjef tjenesteyting og sluttbruk i Enova.

Målet er å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt.

Støtter morgendagens klimateknologi

Enova støtter de som går foran i uttesting av ny teknologi og nye løsninger som Norge trenger for å nå klimamålene for 2050.

- Dette betyr at alle våre støttetilbud har en start og en sluttdato. De siste årene har byggebransjen gjort mye bra arbeid som bereder grunnen for mer ombruk. Markedet er fortsatt umodent, og med de nye støtteprogrammene ønsker Enova å gi ombruk et realt løft.

Blant annet har flere digitale markedsplasser for ombrukbare byggematerialer blitt lansert de siste par årene.

- Ifølge markedet er det behov for et høyere volum og en større gjennomstrømning av materialer i de digitale markedsplassene for å oppnå en endring i markedet.


Dette er de nye støtteprogrammene:

Tilbud 1: Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg. Kartleggingen skal gi et godt beslutningsunderlag for mulige ombruksprosjekt, og øke volumet av brukte materialer i markedet.

Byggeier får støtte fra Enova til å utføre befaring, tilstandsvurdering, kartlegging og utarbeidelse av en ombruksrapport. Kartlagte materialer skal enten ombrukes i søkers egne prosjekter eller legges ut på en egnet digital markedsplass.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 200 000 kroner.

Tilbud 2: Mulighetsstudie for ombruk og arealfleksibilitet i bygg

En mulighetsstudie synliggjør alternative løsninger i tidlig fase av et byggeprosjekt. Enova kan gi støtte til mulighetsstudier av ett eller flere av følgende tema:

  • Bygge med mest mulig ombruk
  • Designe bygg for fremtidig demontering og ombruk
  • Ombruk av hele bygg, hvor man rehabiliterer eksisterende bygg heller enn å bygge nytt
  • Bygge for arealfleksibilitet/flerbruk med den hensikt å redusere behov for nytt areal

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 300 000 kroner.

Tilbud 3: Prosjektering for ombruk

For å benytte ombrukte materialer i et byggeprosjekt må det gjerne legges ned ekstra tid i prosjekteringsfasen. Gjennom dette tilbudet kan Enova dekke en del av de ekstra arbeidstimene som er direkte knyttet til ombruk i prosjekteringen. Aktiviteter som støttes kan blant annet være:

  • Søk etter tilgjengelige ombrukbare materialer
  • Tilpasninger i prosjektering og design
  • Planlegging av logistikk
  • Merarbeid knyttet til dokumentasjon
  • Beregning av kostnader og klimagassreduksjon forbundet med å benytte ombrukbare materialer.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 600 000 kroner.

Mer informasjon om de nye støtteordningene https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/klimavennlig-materialbruk

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Fredrik Bengtsen

Fredrik Bengtsen

Markedsrådgiver 936 74 046

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.