Gå videre til innhold
Enova kutter støtte til kommunekartlegging

Pressemelding -

Enova kutter støtte til kommunekartlegging

I løpet av sju år har nesten halvparten av landets kommuner fått støtte fra Enova til å kartlegge aktuelle energi – og klimatiltak. Nå avvikler Enova tilbudet. Siste frist for å søke er 1.desember.

- Kommunene har hatt god tid til å skaffe seg nødvendig kunnskap om effektive tiltak, og interessen for kartleggingsstøtten har avtatt noe de siste årene. Nå vil vi heller bruke midlene våre på å bidra til at kommunene kan gjennomføre konkrete energi- og klimatiltak, sier markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam.

Godt utbytte

209 av landets 428 kommuner, deriblant de fleste av de store, har fått opptil 200.000 kroner i støtte for å kartlegge muligheteneinnen bygg, anlegg, varme og infrastruktur. Tilbakemeldingene til Enova tyder på at det varierer hvor godt utbytte kommunene har hatt av kartleggingen

-Totalt sett har kartleggingen resultert i en rekke tiltak. Noen av tiltakene er blitt gjennomført med støtte fra Enova, mens andre tiltak har vist seg så lønnsomme at kommunene har kunnet gjøre de uten støtte fra oss, sier Kvam.

I flere av de tilfellene hvor kommunene oppgir å ha hatt lite utbytte av kartleggingen, ser det ut til at den politiske forankringen har vært for svak. Derfor vil Enova fra nå av kreve at alle prosjektene skal være politisk behandlet før støtten blir utbetalt.

-Vi har flere eksempel på at det er flinke og ivrige fagfolk som tar initiativ til en slik kartlegging, men vår erfaring er at det bør ligge politisk vilje bak om kartleggingen skal resultere i konkrete tiltak, forklarer Kvam.

Lønnsomme tiltak

Enova opplever at det varierer i hvor stor grad kommunene har fokus på energi og klima.

-Vi samarbeider med kommuner over hele Norge om prosjekter, og er imponert over den jobben som gjøres mange steder. Erfaringen er at når politikerne først får øynene opp for mulighetene, så skjer det mye, sier Kvam.

Hun etterlyser likevel flere søknader til Enova fra kommunene.

-Kommunene har store visjoner gjennom sine energi- og klimaplaner. Skal vi nå vårt felles mål om en miljøvennlig energiomlegging av Norge, er vi avhengig av at kommunene lykkes. Enova bidrar med kapital som gjør det mulig for kommunene å gjennomføre tiltak de ellers ikke ville gjort. Samtidig er det mange tiltak som også er økonomisk lønnsomme, som kommunene kan gjøre på egen hånd. Det er for eksempel fullt mulig å redusere energibruken i et bygg med opp til 30 prosent ved å ha gode system for energioppfølging og styringssystem. Pengene kommunene sparer på det, kan investeres i andre klimatiltak, sier markedsdirektøren

Ifølge Kvam er Enovas tilbud godt tilpasset kommunenes behov.

-Mange av våre støtteprogram er svært relevante for kommunene, som for eksempel støtte til eksisterende bygg, anlegg og varmesentraler.  Tar kommunene kontakt med oss, kan vi sammen se på hvordan vi kan bidra til gode energi- og klimaprosjekter.Emner

Kategorier


Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 70 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.


Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.