Gå videre til innhold
GLEDER SEG: Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad setter sin signatur på tilleggsavtalen med Klima- og miljødepartementet. Han er omkranset av strategidirektør Tonje Foss i Enova (t.v.) og avdelingsdirektør Anne Gislerud i KLD.
GLEDER SEG: Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad setter sin signatur på tilleggsavtalen med Klima- og miljødepartementet. Han er omkranset av strategidirektør Tonje Foss i Enova (t.v.) og avdelingsdirektør Anne Gislerud i KLD.

Pressemelding -

​Enova får nye oppdrag

Klima- og miljødepartementet gir Enova ansvaret for å forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond. Samtidig er tilleggsavtalen for hvordan Enova skal bruke ekstramidlene som ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke klar.

EUs nye innovasjonsfond, ETS Innovation Fund, er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi.Det planlegges å tildele 10 milliarder euro over den neste tiårsperioden til teknologi som bidrar til å redusere utslipp gjennom fondet . Innovasjonsfondet vil bli en del av EØS-avtalen i løpet av den nærmeste framtiden. Det betyr at også norske virksomheter kan nyte godt av disse midlene. Det er EU-kommisjonen som avgjør hvem som får støtte.

Får viktig rolle

Nå er det klart at Enova får hovedansvaret for å forvalte Norges deltakelse i fondet. Dette innebærer blant annet at Enova skal ha en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond og delta i relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av Innovasjonsfondet.

«Som følge av at det er stort sammenfall i mål og forvaltningsoppgaver mellom EUs Innovasjonsfond og Enova og de betydelige mulighetene for synergier dette innebærer mellom forvaltningen av Norges deltakelse i Innovasjonsfondet og Enovas forvaltning av Klima- og energifondet er det besluttet at Enova skal inneha denne rollen» heter det i oppdragsbrevet fra Klima- og miljødepartementet.

– Dette er naturligvis stas og en stor tillitserklæring til oss. Vi vet at innovasjonskraften er stor i norsk næringsliv og industri, og skal bruke denne muligheten og det gode samarbeidet vi har med industrien til å få fart på enda flere spennende energi- og klimaprosjekter som bringer både Norge og Europa nærmere lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Innovasjonsfondet kan støtte prosjekter både innen energiintensiv industri, fornybar energiproduksjon, energilagring og karbonfangst- og lagring. Første søknadsrunde er planlagt åpnet i månedsskiftet juni/juli med søknadsfrist i oktober. Gitt at implementeringen av fondet som en del av EØS-avtalen går som planlagt vil det være mulig for norske virksomheter å søke støtte allerede i denne runden.

Les mer om Innovasjonfondet her.

2 milliarder ekstra

Onsdag ble også en tilleggsavtale mellom Enova og KLD undertegnet. Avtalen legger føringene for hvordan ekstrabevilgningen til Enova på 2 milliarder kroner som er en del av «grønn omstillingspakke» skal benyttes. Intensjonen med omstillingspakken er å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling og på denne måten bidra til at Norge kommer ut av koronakrisen.

Avtalen slår fast at «Enova skal anvende midlene til å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling på veien ut av krisen i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Midlene skal støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor eksempelvis leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi, herunder teknologi innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart».

– Disse midlene vil sammen med Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond bidra til at det blir et ekstra trykk i det viktige omstillingsarbeidet norsk industri og Norge som nasjon står overfor. Vi skal bidra både med kompetanse og engasjement. Vi vet at det blir krevende, men gleder oss til å ta fatt på oppgavene, sier Nakstad i Enova.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.