Gå videre til innhold
Enova etterlyser mer innovasjon

Pressemelding -

Enova etterlyser mer innovasjon

Den norske industrien og byggsektoren blir stadig mer energieffektiv, men samtidig skjer det for lite innovasjon innen energi- og klimateknologi. Det viser Enovas nye markedsutviklingsrapport. Enova mener en kursendring er nødvendig

– Flere nye løsninger som kan redusere miljøbelastningen må nå markedet. Da må innovasjonen øke både i volum og fart. Flere ideer må utvikles, farten gjennom innovasjonsløpet må opp, og flere klimavennlige produkter og tjenester må tilbys og etterspørres i markedet, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Trenger mer innovasjon

Enovas årlige markedsutviklingsrapport, som ble publisert tirsdag, viser at innovasjonstakten i energi- og klimateknologi har avtatt de siste årene. Nedgang i driftsutgifter til FoU innen disse områdene, og reduksjon i innsendte patentsøknader innen fornybar energi og CO2-reduksjon, bekrefter trenden.

– Vi kan ikke møte fremtidens energi- og klimautfordringer uten innovasjon. Da er vi avhengig av at det private næringslivet satser langt sterkere på dette enn i dag. Så langt har ikke en økt offentlig satsing etter klimaforliket resultert i den mobiliseringen vi hadde ønsket oss. Da må vi også se på hvordan offentlige aktører, som for eksempel Enova, i enda sterkere grad kan stimulere til innovasjon, sier Leistad, som varsler at dette blir Enovas viktigste satsingsområde de neste årene.

Lyst i industrien

På plussiden viser rapporten at den landbaserte industrien i Norge blir stadig mer energieffektiv og fornybar. Selv om produksjonen har hatt en jevn stigning siden 2009, har energibruken og klimagassutslippene fra industrien flatet ut.

Les elektronisk utgave av rapporten her.

Innen byggsektoren bidrar stadig mer energieffektive bygg og energioppgraderinger av eldre bygg til at den totale bygningsmassen blir mer energieffektiv. Bruken av fjernvarme øker også, samtidig som fjernvarmeproduksjonen blir stadig mer fornybar.

Mye gjenstår

Himmelen er ikke like blå over Enovas nye satsingsområde, transportsektoren. Økt økonomisk aktivitet og befolkningsvekst de siste tjue årene har resultert i økende utslipp og økte transportmengder.

– Vi må ha et løft innen teknologi og innovasjon også i transportsektoren dersom vi skal få til en klimagassreduksjon som monner. En tredel av klimagassutslippene kommer fra denne sektoren, og legger vi togradersmålet til grunn, må transportsektoren bli nærmest utslippsfri, sier Leistad.

Oppsummert mener programdirektøren at rapporten viser at utviklingen går i riktig retning på flere områder, men at det ennå er en lang og kronglete vei til lavutslippsamfunnet.

Norge må i de neste 40–60 årene gjennom en betydelig endring. Skal denne forandringen være livskraftig, må vi kutte utslipp samtidig som vi må sørge for fortsatt verdiskaping. Da må vi satse enda sterkere på de løsningene som sikrer oss god tilgang på og effektiv utnyttelse av ren energi, avslutter Leistad.

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relatert materiale

Relaterte nyheter