Gå videre til innhold
FREMTIDSRETTET: Cermaq Forsan tar i bruk ny teknologi. (Foto: Cermaq)
FREMTIDSRETTET: Cermaq Forsan tar i bruk ny teknologi. (Foto: Cermaq)

Pressemelding -

Cermaq tar i bruk ny teknologi for å lage biogass av slamavfall

Slamavfall fra smoltproduksjon har i mange år vært en utfordring både for miljøet og for oppdretterne. Cermaq tar i bruk ny teknologi ved settefiskanlegget på Forsan i Steigen i Nordland for å produsere verdifull biogass av slamavfallet i stedet for å deponere det.

- Dersom vi lykkes med dette, ser vi et betydelig potensial for bruk av løsningen både internt i Cermaq, men også i hele bransjen. Ikke bare blir vi kvitt slammet på en måte som er bra for miljøet, vi kan utnytte slammet som energi i eget anlegg, sier Marit Holmvaag Hansen, leder for settefiskproduksjon i Cermaq.

Demonstrasjonsanlegg

Fra produksjonen av laksesmolt ved Cermaqs settefiskanlegg på Forsan vil det årlig genereres ca. 160 tonn slam. Slammet består av en blanding av feces (fiskeavføring) og fôrspill. Ved hjelp av bakterier settes det i gang en prosess som omdanner slammet til metan, eller biogass. Biogassproduksjon er ofte basert på kjent teknologi, og det finnes mange biogassanlegg i Norge. Men dette er det første fullskala-anlegget i Norge som er basert på en kompakt teknologi som benytter kun fiskeslam som råstoff. Anlegget på Forsan vil derfor kunne være et demonstrasjonsanlegg for hele havbruksnæringen.

- For å være konkurransedyktig i morgen må vi ta grep i dag. Vi legger stor vekt på at smolten og laksen vi produserer skal være bærekraftig og produsert med de høyeste standarder med hensyn til kvalitet og påvirkning på miljøet, sier Marit Holmvaag Hansen i Cermaq.

Slammet som oppstår ved Forsan vil gi grunnlag for biogass tilsvarende 500 000 kWh pr. år. Dette er energi som kan nyttes til oppvarming av gjennomstrømningsvannet i anlegget, og biogassen vil da kunne erstatte olje eller strøm.

6,3 millioner Enova-kroner

Å bygge et slikt fullskala anlegg og å ta i bruk ny teknologi for å omdanne slam til biogass er en betydelig dyrere investering enn å deponere slamavfallet. Det er imidlertid en løsning som er fremtidsrettet, og en bedre løsning for miljøet.

Enova har investert 6,3 millioner i dette prosjektet. Tilskuddet dekker en del av merkostnadene ved å investere i ny teknologi.

- Havbruksnæringen er en framtidsrettet og viktig næring for Norge. Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi får nye energi- og klimateknologier ut i markedet, og vi er glad for at Cermaq tar i bruk teknologi som utvikler bransjen i en mer klimavennlig retning sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Slamgjenvinningsanlegget til Cermaq på Forsan skal stå ferdig og begynne å omdanne slam til biogass i april 2018.

Kontaktpersoner:

Marit Holmvaag Hansen, Cermaq, telefon: 952 49 582, marit.hansen@cermaq.com

Enova (se under)

Emner

Kategorier

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.