Gå videre til innhold
Aktiv passivhussatsing har endret byggenæringen

Pressemelding -

Aktiv passivhussatsing har endret byggenæringen

På oppdrag fra Enova har NTNU Samfunnsforskning evaluert statsforetakets passivhussatsing. Konklusjonen er at målet om markedsendring er oppnådd.

– Evalueringen viser at satsingen har bidratt til den ønskede markedsendringen. Blant aktørene som vi betegner som spydspissaktørene, ser vi både økt kompetanse, nye samarbeidsmodeller og sterk vilje til å satse videre på passivhusløsninger. De har gitt tydelige tilbakemeldinger på at programmets strategier har lyktes. Så er det et litt mer åpent spørsmål om resten av markedet nå kommer etter, sier prosjektleder Jens Røyrvik i NTNU Samfunnsforskning.

Suksess

Fra juni 2010 til november 2013 hadde Enova en egen passivhussatsing. Hovedmålet med satsingen var å oppnå et betydelig redusert energibehov i bygningsmassen, i mange tilfeller en halvering av energibehovet. Dette skulle skje gjennom en helhetlig satsing og et eget støtteprogram for passivhus og lavenergibygg, som ble kombinert med virkemidler som skulle heve kompetansen i næringen. Prognosene NTNU Samfunnsforskning har innhentet, viser at i løpet av 2015 vil en betydelig andel av nybyggingen skje på passivhus- og lavenerginivå.

– Programmet har nådd målene både når det gjelder energiregnskap og markedsendring, og kan slik enkelt regnes som en suksess. 2015 er det året hvor flest av de støttede prosjektene skal realiseres, og det ser ut til at om lag 10 prosent av alt nybyggareal vil være på lavenergi- eller passivhusnivå, boliger inkludert. Hele 5–8 prosent av alt areal vil da være passivhus, sier Røyrvik.

I de drøye tre årene passivhusprogrammet eksisterte, bevilget Enova nesten 1 milliard kroner til totalt 567 prosjekter, med et samlet areal på 3 millioner kvadratmeter. Energiregnskapet viser at disse byggene til sammen bruker 302 millioner kWh mindre enn de ville ha brukt om de ble bygd etter de gjeldende tekniske forskriftene. Besparelsen tilsvarer energibruken i 15 000 normalhusholdninger.

Samspill

Evalueringen trekker også frem at passivhussatsingen har bidratt til en stor kompetanseheving i bransjen, og bedre samarbeid og kvalitet i byggeprosjekter. Fra en situasjon hvor de ambisiøse prosjektene var små og uten en felles retning i valg av løsninger, står bransjen nå samlet om en felles standard.

– Selv om passivhusprogrammet er avsluttet for nybygg, har passivhusløsninger etablert seg nærmest som en allmenn målestokk, og ser ut til å bli et forskriftskrav når nye forskrifter kommer i løpet av 2015. Enovas passivhussatsing har utvilsomt vært med på å berede grunnen for dette, sier Røyrvik.

Samfunnsforskeren understreker at dette ikke er noe Enova har gjort alene.

– Målene har blitt nådd som resultat av samspillet mellom mange ulike aktører. Enova har klart å spille på lag med disse og aktivt dra veksler på eksisterende bevegelser i markedet.

Effektivt virkemiddel

Enova er tilfreds med funnene i evalueringen.

– Da vi la strategien for satsingen, hadde vi en modig visjon om at alle nybygg skulle være på passivhusnivå i 2020. Nå ser det ut til at visjonen faktisk kan bli en realitet enda tidligere, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Leistad konkluderer med at Enova har oppnådd det de ønsket:

– Passivhus har gått fra å være en godt skjult hemmelighet til en allmenn standard. Dette viser hvor effektivt investeringsstøtte kan være som virkemiddel – særlig når det kombineres med andre grep i en helhetlig satsing.

Passivhusprogrammet ble avsluttet for nybygg i slutten av 2013, og evalueringen viser at en del mener det skjedde for tidlig. Leistad mener likevel at det var en riktig avgjørelse:

– Enovas rolle er å hele tiden drive markedet fremover. Når vi har oppnådd en varig markedsendring, må vi jage ny. Nå er nybyggtilbudet vårt rettet mot aktører som på nytt ønsker å gå foran og investere i innovative løsninger.

NB: Det er fortsatt mulig å få støtte til oppgradering til passivhus og lavenergistandard for eksisterende bygninger

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relatert materiale

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.