Gå videre til innhold
Enova har de siste 15 månedene støttet nærmere 250 prosjekter i industrien med 200 millioner kroner gjennom støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien.
Enova har de siste 15 månedene støttet nærmere 250 prosjekter i industrien med 200 millioner kroner gjennom støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien.

Pressemelding -

40 nye industriprosjekt får Enovastøtte

Enova gir til sammen 40 millioner kroner i støtte til 40 klima- og energisatsinger i industrien. Tilsagnene for søknadsfristen som gikk ut 1. oktober, går til prosjekt innenfor spillvarme, elektrifisering av fossile mekaniske arbeidsprosesser, batteri pluss landstrøm og utredning av klima- og energitiltak.

-Dette er svært gledelig. Aktiviteten tyder på at industrien ser hvor viktig det er å kutte utslipp for å være konkurransedyktig i framtiden, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Reduserer årlige klimagassutslipp med 42 500 tonn

Støttetilbudet Klima- og energisatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke brukes i stort nok volum i dag. Bare de 15 siste månedene har Enova støttet nærmere 250 prosjekter med 200 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene årlig redusere klimagassutslipp med ca. 42 500 tonn.

- Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at industrien i Norge nærmest må bli utslippsfri. Vi må erstatte fossile brensler med fornybare samtidig som vi må bli enda mer energieffektive, sier Gärdeman.

Nytt satsingsområde fra 1. desember

Neste søknadsfrist for dette programmet er 1. desember. Spillvarme og utfasing av fossil varme ligger fortsatt inne som satsingsområder mens det er siste runde for rene batteripakker på fôrflåter. Imidlertid legger Enova fram et nytt område: Utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger for elektrisk drevne prosesser i industri og anlegg.

-Vi vet det er en god del selskap som ønsker å starte prosjekt som kan gi dem fleksibilitet, betydelige reduserte klimagassutslipp eller energigevinster. Og så vet vi samtidig at kunnskapsgrunnlaget ofte ikke er godt nok. Dette nye temaet skal bidra til å løfte disse prosjektene fram, sier Gärdeman.

Les mer om det nye satsingsområdet her (tema 4)

  Støtten her skal gis til virksomheter som enten har en eksisterende elektrisk løsning, eller vurderer å konvertere til elektrisk løsning (bort fra fossile varmeprosesser) som kan påvirke kapasitet i nettet. Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 500 000 kroner.

  Oversikt over vedtakene med frist 1. oktober 2021 ligger som vedlegg

  Emner

  Kategorier


  Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

  Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

  Pressekontakt

  Eiliv Flakne

  Eiliv Flakne

  Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
  Oskar Gärdeman

  Oskar Gärdeman

  Markedssjef vare- og energiproduksjon 405 52 716

  Livskraftig forandring

  Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

  Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.