Gå videre til innhold
380 klima-millioner til kobber-revolusjon

Pressemelding -

380 klima-millioner til kobber-revolusjon

Enova gir 380 millioner i investeringsstøtte til Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Pengene skal brukes til å delfinansiere et helt nytt elektrolyseanlegg som på sikt kan gjøre verdens kobber- og sinkproduksjon betraktelig mer klimavennlig.

– Det er svært gledelig at Enova har besluttet å støtte dette fremtidsrettede prosjektet som vil gi en helt ny teknologiplattform for denne typen produksjon. Dette vil bli verdens mest energieffektive kobberproduksjon, sier administrerende direktør Øivind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS.

Nikkelverket produserer årlig ca. 40 000 tonn med kobber, men dagens teknologi er tuftet på gammel og arbeidsintensiv teknologi som i liten grad lar seg effektivisere. Derfor har Glencore utviklet en ny og innovativ teknologi. Et mindre pilotanlegg som ble igangsatt i 2012 i Kristiansand, danner grunnlaget for det steget Glencore nå ønsker å ta: Teknologien skal brukes i full skala i et demonstrasjonsanlegg som skal ha kapasitet til å produsere like mye kobber som i dag – med over 30 prosent mindre energi.

Stort potensial

Det betyr at energibruken kan reduseres med hele 35 GWh ved nikkelverket i Kristiansand. Det tilsvarer strømforbruket til 1 750 norske boliger. Grunnen til at Enova vurderer det som riktig å gå inn med 380 millioner kroner i dette prosjektet, er likevel potensialet teknologien har internasjonalt.

– Spredningspotensialet gjør dette til et kjempespennende prosjekt. Anlegget er planlagt som visningsanlegg både innad i Glencore og overfor andre aktører. Om resultatene svarer til forventningene, er sjansen god for at denne teknologien blir standard innenfor Glencore-konsernet, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Glencore er et internasjonalt selskap med stor virksomhet, og teknologien antas å kunne bidra til energireduksjoner i størrelsesorden 7 TWh/år innenfor sink og kobber. I et klimaperspektiv vil denne energibesparelsen kunne gi reduksjoner i årlige CO2-utslipp på mellom 3,5 og 4,0 millioner tonn. Dette utgjør omkring 6–8 prosent av det samlede norske CO2-utslippet i 2014.

Kalkulert risiko

Enova-sjefen mener slike prosjekter er helt avgjørende i møte med klimautfordringen.

– Enova tar en kalkulert risiko når vi går inn med store midler til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Men mye av svaret på klimautfordringen ligger i slike små teknologirevolusjoner. De trenger vi mange av. Da er vi nødt til å satse, sier Nakstad.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand håper også at den nye teknologien gjør det mulig å produsere mer kobber.

– Prosjektet vil skape et grunnlag for bærekraftige utvidelser av produksjonen dersom demonstrasjonsanlegget oppfyller våre forventninger. Nå som Enova har tatt sin beslutning, vil vi gå videre med detaljprosjektering med mål om å få godkjenning for prosjektet internt i Glencore, sier administrerende direktør Stenstad.

Tilsagnet er også i en slik størrelsesorden at det krever godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Kontaktpersoner:

Emner

Tags

Regions


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter