Gå videre til innhold
3,1 milliarder til energi- og klimaprosjekter i 2014

Pressemelding -

3,1 milliarder til energi- og klimaprosjekter i 2014

(Last ned grafikken i større oppløsning lengre nede. Se også rapportens side 8.)

Enova investerte i 2014 3,1 milliarder kroner fra Energifondet i prosjekter i næringslivet, offentlig sektor og husholdningene. Det viser Resultatrapporten som ble overlevert Olje- og energidepartementet fredag. Prosjektene gir et energiresultat som til sammen tilsvarer elektrisitetsforbruket i alle husholdningene i Drammen, Tromsø og Fredrikstad.

– Om lag 1400 prosjekter og 4500 energitiltak i boliger fikk tilsagn om støtte i 2014, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

1,7 TWh

Til sammen skal prosjektene gi et energiresultat på 1,7 TWh. Enova-sjefen er fornøyd med resultatet.

– Vi er tilfreds med veksten innenfor både energi- og teknologiprosjekter, og at vi oppnådde et bedre energiresultat enn i 2013. Interessen fra markedet er stor, og vi har aldri fått så mange henvendelser og prosjektforslag som i fjor, sier Nakstad.

Enova har heller aldri investert mer av Energifondets midler enn i fjor. 1,4 milliarder gikk til ordinære energiprosjekter 1,7 milliarder gikk til prosjekter innenfor ny energi- og klimateknologi. Hydros planlagte pilotprosjekt på Karmøy var det desidert største prosjektet innenfor teknologi , men Enova gikk også inn i 23 andre teknologiprosjekter.

– For første gang i historien bevilget vi mer penger til innovasjon og teknologiutvikling enn til spredning av kjent teknologi i markedene. Denne dreiningen er interessant i lys av de energi- og klimautfordringene vi står overfor. Disse utfordringene kan ikke løses uten innovasjon og teknologiutvikling, sier Nakstad.

Stor interesse i industrien

Enova gleder seg spesielt over utviklingen innen industrien, men skulle gjerne sett en enda større aktivitet i bygg- og boligmarkedet.

– Til tross for relativt svake internasjonale konjunkturer, ser vi en voksende interesse for energi- og klimaprosjekter i industrien. Vi ser også mange gode og fremtidsrettede prosjekter i byggsektoren, og en økt interesse for energioppgradering av boliger. Men det er fremdeles er et stort potensial her, og vi har derfor tatt ytterligere grep i 2015 for å få fart på utviklingen, oppsummerer Nakstad.

Ifølge avtalen med OED, som i januar i år ble forlenget til ut 2016, skal Enova oppnå et energiresultat på 7 TWh i perioden 2012–2016. Det samlede resultatet for de tre første årene av avtaleperioden er på 4,3 TWh.

Nye oppgaver

Enova fikk i statsbudsjettet også ansvaret for to nye oppgaver som vil kreve mye av organisasjonen. Gjennom Enovatilskuddet skal det bli enklere for boligeiere å gjennomføre energitiltak. Den andre oppgaven kom innenfor transport. Gjennom Energifondet skal Enova bidra til et grønt skifte i transportsektoren.

– 2014 har vært et begivenhetsrikt år. Ved inngangen til det nye året står vi overfor mange spennende oppgaver. Når interessen for energi og klima øker, øker også interessen for Enova. Overgangen til et lavutslippssamfunn vil kreve flere omlegginger i energisystemet, i en slik bredde og omfang at de treffer alle markedene Enova jobber i, avslutter Nakstad.

I den vedlagte grafikken finner du energiresultater fordelt på fylke og bransje. Resultatrapporten inneholder en oversikt over alle prosjekter Enova støttet i 2014.

Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.