Gå videre til innhold
Til tross for koronapandemi, viste norske bedrifter i 2020 stor vilje til å gjennomføre klimatiltak
Til tross for koronapandemi, viste norske bedrifter i 2020 stor vilje til å gjennomføre klimatiltak

Pressemelding -

2020 et endringens år for Norge og Enova

Koronapandemien gjorde 2020 til et endringens år for det norske samfunnet. Samtidig viste norsk næringsliv vilje til å gjennomføre ulike klimatiltak som styrker omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enovas årsrapport for 2020 viser at foretaket ga til sammen 3,3 milliarder kroner i støtte til nesten 13 000 energi- og klimaprosjekter i Norge.

- Jeg er imponert over alle dem som også benyttet tiden til å tenke nytt. For mens man kanskje ville tro at klimaprosjekter var noe av det første som ble lagt bort i et år som 2020, har norsk næringsliv vist få tegn til å legge klimaambisjonene på hylla, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Hydrogen som energibærer

Dette ga seg blant annet utslag i en markant økning av aktører som ønsket både å ta i bruk hydrogen som energibærer, og aktører som ønsket å tilby grønt hydrogen til markedet. Enova støttet to prosjekter med til sammen 260 millioner kroner for bygging av tre hydrogenskip. Det gjelder Norleds hydrogenferje på Finnøysambandet og Topekas to frakteskip som skal gå mellom Bergen og Stavanger.

– For at vi skal nå ambisjonene om sjøtransport uten utslipp, må det utvikles ny teknologi som gjør det mulig med utslippsfri drift også for ruter og skipstyper hvor batteriløsninger alene ikke er tilstrekkelig. Da er introduksjon og bruk av nullutslipps energibærere som hydrogen helt avgjørende, sier Nakstad.

I 2020 ga Enova om lag to milliarder kroner i støtte til 3154 prosjekter i transportsektoren.

Se fullstendig prosjektliste

Gode prosjekt i industrien

Også industrisektoren er med på omstillingen. Enova ga i fjor 652 millioner kroner i støtte til 188 industriprosjekter. Ett av de prosjektene som pekte seg ut, var samarbeidet mellom Hydro og svenske Northvolt om bygging av et pilotanlegg for gjenvinning av materialer i brukte elbilbatteri.

Innenfor industrisektoren ga Enova videre 242 millioner kroner i støtte til 16 prosjekter som skal demonstrere energieffektive teknologier og løsninger for fornybar energibruk i industrien. Ett av disse er Washington Mills på Orkanger som fikk 37,3 millioner kroner for å demonstrere en ny industriell prosess for produksjon av høyren silisiumkarbid.

- Enovas midler skal omsettes i gode klimaprosjekter sammen med markedet. Vi har løpende samarbeid med industriaktørene om større teknologiløft, men skal også nå bredden av næringslivet for å sikre at ny klimateknologi tas i bruk raskt nok og i stort nok monn, understreker Nakstad.

Nye oppgaver med EUs innovasjonsfond

Enova fikk i 2020 ansvaret for å forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond som disponerer 10 milliarder euro det kommende tiåret. Fondet, ETS, er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi og Enova skal blant annet ha en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond og delta i relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av Innovasjonsfondet.

-Vi ser dette som en stor tillitserklæring til oss og arbeider allerede med hvordan norske aktører kan nå fram med sin innovasjonskraft, sier Nakstad.

Les mer om Innovasjonfondet her

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.