Gå videre til innhold
138 millioner til biokullanlegg på Follum

Pressemelding -

138 millioner til biokullanlegg på Follum

(Kakefeiring: Enovatilsagnet ble feiret med kake. Fra venstre: Olav Brevik (Viken skog), Bjørn Knappskog (Arbaflame), Oskar Gärderman (Enova), Rolf Jarle Aaberg (Treklyngen) og Espen Lahnstein (Norges skogeierforbund).

Enova investerer 138 millioner i et verdensledende produksjonsanlegg for biokull på Follum. Anlegget skal ha en produksjonskapasitet på opptil 200 000 tonn i året, som vil redusere verdens CO2-utslipp med 400 000 tonn årlig.

– Biokull kan bli et svært viktig bidrag til å redusere klodens totale CO2-utslipp gjennom å erstatte fossilt kull. Det gjør det til en fremtidsrettet energiform som også kan bidra til å gi norsk skogsindustri et etterlengtet løft, sier daglig leder i Treklyngen AS, Rolf Jarle Aaberg.

Biokullet er laget av 100 prosent trevirke og har tilnærmet samme egenskaper som fossilt kull. Det betyr at det er mulig å erstatte fossilt kull med fornybart biokull, uten at kullkraftverkene må gjøre større ombygginger.

- Vi trenger flere ben å stå på. Det grønne skiftet gir nye muligheter for skogsindustrien. Det er derfor gode nyheter at biokullanlegget får støtte. Gode rammevilkår og støtte fra virkemiddelapparatet gjør at prosjektet nå er et skritt nærmere realisering, sier Næringsminister Monica Mæland (H).

Viken Skog kjøpte Follum papirfabrikk fra Norske Skog ASA i 2012 for å etablere ny skogsindustri på tomten, og styreleder i Viken Skog, Olav Breivik ser svært positivt på mulighetene som anlegget kan skape.

– Produksjonsanlegget vil bety nye arbeidsplasser på Follum og et løft for skognæringen som årlig vil levere 500 000 kubikk med skogråstoff. Det er viktig å få med seg virke ut av skogen som det ikke er marked for i dag til industrien, og få utnyttet sidestrømmene i sagbruksindustrien. Jeg tror også det vil være til inspirasjon for alle som etterspør konkrete eksempler på at Norge kan skape ny og grønn industri, sier Breivik.

Arbaflame har allerede produsert i overkant av 100 000 tonn biokull i eget testanlegg ved Kongsvinger. Produksjonsteknologien som skal benyttes ved Follum blir imidlertid mye mer energieffektiv, som er grunnen til at Enova velger å gå inn med 138 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet. Som alle tilsagn i denne størrelsesorden krever tilsagnet godkjenning hos EFTAs overvåkningsorgan ESA.

– Dette er et prosjekt med et stort potensial.Skal vi møte klimautfordringen må vi gjøre fornybare energiløsninger mer konkurransedyktige. Å bidra til at produksjonen av biokull blir mer energieffektiv er et viktig bidrag, sier markedssjef for industri i Enova Oskar Gärdeman.

Det er det norske selskapet Arbaflame som har patent på produksjonsteknologien. Selskapet ble etablert i 2005 og har siden utviklet og kommersialisert patentet. De seneste fire årene er det gjennomført vellykkede fullskalatester på åtte kullkraftverk i Europa og Canada. Underveis har selskapet mottatt støtte fra flere offentlige aktører.

– Innovasjon Norge, Skattefunn og nå Enova har støttet prosjektet de seneste årene. Jeg mener derfor prosjektet er en seier for det offentlige virkemiddelapparatet i Norge. Det har vært viktig for å drive prosjektet framover, sier Bjørn Knappskog, styreleder og majoritetseier i Arbaflame.

Om Treklyngen

Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet. Viken Skog er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet, og er landets største tømmeromsetter. Viken Skog har eierposisjoner i flere industribedrifter i verdikjeden. Treklyngen skal bidra til å øke foredlingen av tømmer i Norge og har planer om, blant annet, storskala produksjonsanlegg for energi- og prosesskjemiprodukter på Follum. Flere prosjekter er under utvikling for realisering på Follum i årene fremover.

Om Arbaflame

Arbaflame AS ble etablert i 2005 og er et norsk selskap med patent på en unik produksjonsteknologi for biokull som kan erstatte vanlig kull i kullkraftverk. Selskapet har de seneste 4 år gjennomført vellykkede samfyringstester på 8 kullkraftverk i nært samarbeid med store energiselskaper. Selskapets majoritetseier er Pemco AS, som også eier Peterson Packaging Group AS og Pemco Energi AS. Pemco er et privateid industrikonsern. For mer informasjon besøk: www.arbaflame.no

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med:

Daglig leder i Treklyngen AS, Rolf Jarle Aaberg, tlf 97 70 81 38, rja@viken.skog.no ellerLinda Camilla Strømsod, kommunikasjonsleder, lcs@viken.skog.no /+47 926 83 644 / +47 32 10 30 00

Styreleder i Arbaflame, Bjørn Knappskog på tlf.: 90 13 95 71 eller Ben Holan, pressekontakt for Arbaflame, ben.holan@corpcom.no / +47 47 409 459

Markedssjef for industri i Enova SF, Oskar Gärdeman.tlf. 405 52 716, oskar.gardeman@enova.no eller kommunikasjonssjef, Eiliv Flakne, tlf. 950 66 565, eiliv.flakne@enova.no

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef industri 405 52 716

Relatert materiale

Relaterte nyheter