Gå videre til innhold
- Svaret er lavutslippssamfunnet

Nyhet -

- Svaret er lavutslippssamfunnet

Olje- og energiminister Tord Lien spurte Enovakonferansedeltakerne hvor Norge skulle, men røpet deretter svaret.  

Mens første dag trakk opp de store linjene for norsk energi- og klimapolitikk, ble konferansedeltakerne dratt ned på jorda igjen dag 2 gjennom faglige sesjoner innen bygg, transport og industri. Olje- og energiminister Tord Lien kickstartet dagen ved å fremheve mulighetene i de tre sektorene, og Enovas rolle i myndighetenes klimaarbeid.  

- Enova skal gjøre det enklere for næringslivet å ta bærekraftige valg. Vi ser nå en dreining der Enova jobber mer med klima og teknologiutvikling, og arbeidet rettes mot alle sektorer, sa Lien.

Teknologivinninger i transport kan spres internasjonalt

Høsten 2015 lanserte Enova flere støtteordninger til transportsektoren, som står for 1/3 av norske klimautslipp. Statsråden trakk frem utbygging av landstrøm i havnene og hurtigladestasjoner langs veiene som viktige tiltak. Han pekte også på sjøfarten som en viktig del av Norges grønne konkurransekraft i fremtiden.

- Vi har lange sjøfartstradisjoner og en maritim klynge som inkluderer alt fra forskning til rederivirksomhet. På sjøfartsområdet ligger det særlig godt til rette for at teknologivinninger kan spres internasjonalt.

  Energieffektivitet på dagsordenen

Statsråden slo også fast at energieffektive bygg må bli en del av lavutslippssamfunnet. I dag står sektoren for 40% av energibruken vår.

- Fra 2016 ble kravene til energibruk i bygg skjerpet med 20 til 25 prosent. Energibehovet i nye bygg er nå bortimot det halve av gjennomsnittet i eksisterende bygg, sa Tord Lien.

Tord Lien trakk også frem Enovas nye oppgaver innen byggsektoren. I dag relanseres Enovatilskuddet i en forbedret versjon med flere støttemuligheter, og Energimerkeordningen overføres til Enova i juli 2016.

Konkurransedyktig industri tilpasset lavutslippssamfunnet

Norge har en lang tradisjon for industri basert på ren kraft, og Lien mener dette kan videreutvikles som nye konkurransefortrinn fremover. Han trakk frem flere eksempler på industri som tør å gå foran med teknologiinvesteringer, blant annet Arbaflame, Borregaard, Tizir og Hydro.

- Ta Hydros pilotanlegg på Karmøy som eksempel. Det har stort spredningspotensial og kan gjøre verdens aluminiumsproduksjon enda mer energieffektiv.

Statsråden avsluttet med en oppfordring om sterke samarbeid mellom myndigheter og næringsliv.

- Myndighetene skal bidra med virkemidler og incentiver, men jeg kan ikke vedta verken energieffektivisering eller utslippsreduksjoner.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.