Gå videre til innhold
Økende investeringer i innovativ energi- og klimateknologi – fallende trend innenfor fornybar kraft

Nyhet -

Økende investeringer i innovativ energi- og klimateknologi – fallende trend innenfor fornybar kraft

Enovas ferske markedsrapport viser en positiv utvikling innen både industri, bygg og fornybar varme. Næringslivet og det offentlige viser en stigende interesse for å investere i innovativ energi- og klimateknologi. Det eneste området hvor utviklingen går i feil retning er innen fornybar kraft, hvor det satses mindre på teknologiutvikling enn tidligere.

Markedsrapporten er et supplement til Enovas resultatrapport. Mens resultatrapporten ser på Enovas direkte bidrag i form av støttebeløp og energiresultater, ser denne rapporten på om markedene som helhet utvikler seg i tråd med Enovas mål. Rapporten konkluderer med at både industrien og byggsektoren i Norge blir stadig mer energieffektiv og klimavennlig.

Positive trender i industri, bygg og fornybar varme

I industrien har den samlede energibruken gått ned fra 85,2 til 74,9 TWh i perioden 2003 – 2012. Dette er en nedgang på 12 prosent i energibruk, samtidig som produksjonen i samme periode økte med 24 prosent. Årsaken finner vi i både endret næringsstruktur, og i energieffektivisering. Det er også en gledelig økning i oppmerksomhet rundt energiledelse i industrien og i andre bransjer. På sikt øker de større energitiltakene når bedrifter setter i gang interne program for energiledelse.

Siden 2009 har det vært en jevn vekst i levert fjernvarme til forbruker, og det ventes fortsatt høy investeringstakt i distribusjon av fjernvarme fremover. Utbygging av fornybar varme avlaster el-nettet og styrker forsyningssikkerheten.

Ved utgangen av 2013 så vi at markedet for nybygg yrkesbygg var i endring. Andelen av nybygde yrkesbygg passivhus, støttet av Enova, nærmet seg 25 prosent av igangsatt byggeareal. Enova avviklet derfor støtten til nybygg passivhus i 2014. Fremgangen i andel nybygde passivhus er svært positiv, samtidig som den sender et signal til fjernvarmebransjen om å utvikle fornybare varmeløsninger tilpasset det nye markedet.

Hele rapporten finner du her.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.