Gå videre til innhold
Skal få mer kraft fra magasinet

Nyhet -

Skal få mer kraft fra magasinet

Når Agder Energi bygger en ny kraftstasjon i Iveland, unngår de at et krav om minstevannføring gjør at vann går til spille. En miniturbin skal lage elektrisitet av vannet som slippes gjennom demningen.

Da kraftselskapet fikk konsesjon for å bygge et nytt kraftverk på Iveland, kom konsesjonen med et krav om minstevannføring. Et krav om minstevannføring betyr at det alltid skal renne en viss mengde vann gjennom vassdraget, blant annet av hensyn til plante- og dyreliv. Dette vannet blir normalt ikke utnyttet fordi vannmengdene er for små.

– Vi måtte uansett investere i nye rørløsninger, ombygginger og et målesystem som sikrer minstevannføringen. Det var da vi fikk ideen til å se om vi kunne kombinere dette arbeidet med å installere en miniturbin samtidig, forklarer prosjektleder Tor Åmdal i Agder Energi Vannkraft AS.

Innovativt

Svaret ble en turbin produsert og utviklet av selskapet CleanPower for bruk i småskala produksjon av fornybar kraft. Nå blir den også en del av storskala-produksjonen på Sørlandet. Beregningene viser at turbinen skal gi en ekstra produksjon på 1,8 GWh årlig.

Enova har bidratt med 3,4 millioner kroner i investeringsstøtte til det spennende prosjektet.

– Det er dette innovasjon handler om: å bruke slike utfordringer til å finne nye løsninger. Lykkes dette prosjektet, kan det bane vei for lignende løsninger i andre vannkraftutbygginger, sier seniorrådgiver Ingrid Slungaard Myklebust i Enova.

Enova vil gjerne se flere eksempel på innovasjon i kraftbransjen.

– Dette er en bransje som har oppnådd mye og har en stolt historie. Vannkraften er en fantastisk ressurs for Norge. Det betyr ikke at det ikke er et potensial for innovasjon og nytenking. På veien mot lavutslippssamfunnet vil god tilgang på fornybar kraft være enda viktigere, og da må vi sørge for en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene, sier Slungaard Myklebust.

Referanseanlegg

Ifølge Slungaard Myklebust er mange kraftverk nå modne for oppgradering, og hun oppfordrer kraftselskapene til å se på hvordan de kan benytte dette mulighetsrommet til å implementere nye, energieffektive løsninger.

– Agder Energi er stolte av å være blant de som går foran. Prosjektet har dessverre blitt forsinket på grunn av unormal høy vannstand i Otra i fjor høst og sommer, men vi satser på at installasjonen er på plass til høsten. Det skal bli svært spennende å følge resultatene av dette, sier Åmdal i Agder Energi.

Anlegget vil være et referanseanlegg for bransjen, og bidra med nyttig erfaringsdata og læring. Det er hele 395 vannkraftkonsesjoner som står for tur til å kunne revideres innen 2022. NVE har foreslått å prioritere 103 av disse, og anslår at kravene om minstevannføring i disse anleggene kan føre til et krafttap på 2,3–3,6 TWh/år.

– Ny teknologi, slik som CleanPowers turbin, kan bidra til å redusere tapene uten miljømessige konsekvenser, og muliggjør dermed samspillet mellom naturvern og verdiskaping, sier Ingrid Slungaard Myklebust i Enova.

For ytterligere informasjon:

Agder Energi Vannkraft AS: Prosjektleder Tor Åmdal, tlf. 977 60 407, e-post: Tor.Amdal@ae.no

Enova SF: Seniorrådgiver Ingrid Slungaard Myklebust, tlf. 928 60 242, e-post: ingrid.slungaard.myklebust@enova.no

Agder Energi Vannkraft AS
Agder Energi Vannkraft AS er lokalisert flere steder i Agder-fylkene og har hovedkontor i Kristiansand. Selskapet har 160 ansatte fordelt på de ulike lokasjonene på Agder og drifter totalt 37 vannkraftanlegg med en årlig produksjon på om lag 7,7 TWh. Selskapets produkter er fornybar energi fra vannkraftanlegg.

Agder Energi Vannkraft AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, som er eid av Statkraft AS med 45,5 prosent og kommunene på Agder med 54,5 prosent.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.