Gå videre til innhold
Daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass og administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS på Enovakonferansen i Trondheim.
Daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass og administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS på Enovakonferansen i Trondheim.

Nyhet -

Over 150 millioner til biogass

Greve Biogass og VEAS får begge støtte av Enova for å bygge anlegg for biogassproduksjon. Det ble offentliggjort under Enovakonferansen i Trondheim i dag.

– Biogass er sirkulærøkonomi i praksis og kan kutte klimagassutslipp i både transportsektoren og prosessindustrien. Skal Norge på sikt få et levedyktig marked for biogass, trenger vi industriell produksjon. Derfor er det gledelig at Greve Biogass og VEAS med støtte fra oss kan bidra til å bygge dette markedet videre, sier konstituert markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Greve Biogass dobler produksjonen

Greve Biogass utvider biogassproduksjonen ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg med en tredje produksjonslinje. Dette vil doble produksjonskapasiteten ved fabrikken slik at den årlig vil produsere over 20 millioner Nm 3 med oppgradert biogass (CBG) og flytende biogass (LBG). Fabrikken vil med dette erstatte over 20 millioner liter diesel og store mengder kunstgjødsel hvert år.

– Biogassen vil i hovedsak leveres til transportnæringen, i et marked som har økende fokus på bærekraftige transportalternativer. Produksjonen vil blant annet bidra til å sikre  TINEs og Litras overgang til tunge kjøretøyer med flytende biogass. Dette understøttes videre av Skagerak Energi og Air Liquide sin satsing på infrastruktur for fylling av flytende biogass som drivstoff, sier daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass.

Råstoffet i produksjonen er organisk avfall fra landbruket og videreforedlingsbedrifter i regionen som blandes med store mengder fast og flytende husdyrgjødsel. Utvidelsen av anlegget støttes av Enova med 114 millioner kroner.

Kontaktperson Greve Biogass: Daglig leder Andreas Gillund, andreas@grevebiogass.no, tlf. 456 35 244

VEAS starter produksjon av biogass til transportformål

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) har Norges største renseanlegg, og håndterer avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Til sammen renser anlegget avløpsvann fra nærmere 700 000 personer. I dag utnyttes rågass som dannes fra avløpsslammet til å produsere strøm og varme til eget bruk på anlegget. Nå skal VEAS oppgradere biogass til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff.

– Dette er en merkedag for oss på VEAS! Den betydelige støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal få bygget et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass. Ved full drift vil vi hvert år kunne produsere biogass som tilsvarer ca. 6 millioner liter diesel. Samtidig reduserer vi klimagassutslipp på mer enn 15 000 tonn CO 2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, og er helt i tråd med strategien vår der nettopp energi er nevnt som ett av våre satsingsområder, sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink hos VEAS.

Enova støtter prosjektet med 37,5 millioner kroner. Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner.

Kontaktperson VEAS: Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink, rabo@veas.nutlf. 917 59 300

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.