Gå videre til innhold
Enova ser at nødvendige drivere for å sikre videre utbredelse av batterier innen offshoreflåten er på plass. Det gir et konkurransefortrinn (grafisk ill: Østensjø)
Enova ser at nødvendige drivere for å sikre videre utbredelse av batterier innen offshoreflåten er på plass. Det gir et konkurransefortrinn (grafisk ill: Østensjø)

Nyhet -

Offshoremarkedet er i endring – og bra er det!

Reidun Svarva, forretningsutvikler

Øyvind Leistad, markedsdirektør

I mars varslet Enova at støtten til installasjon av batteri og landstrømsystem i offshore forsyningsskip (PSV) ville bli avviklet 30.april i år. Dette har ført til flere medieoppslag den siste tiden. Vi ønsker alle synspunkter og kritikk av våre støtteordninger velkommen. Det er en forutsetning for å kunne utvikle treffsikre støtteordninger i tråd med våre mål og vår rolle. Når det gjelder rollen synes det å være behov for noen oppklaringer før vi svarer på kritikken som har framkommet.


Enovas rolle – senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon

Enovas avtale med Klima- og miljødepartementet legger rammene for Enovas aktivitet. I den 4-årige avtalen som er ny av året, er Enovas rolle som et klimavirkemiddel tydeliggjort. Nedslagsfeltet for våre støtteprogrammer er senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon. Enovas virkemidler skal bidra til varig markedsendring. Det betyr at de teknologiene og løsningene vi støtter etter hvert må bli konkurransedyktige og klare seg uten støtte. I mange tilfeller forutsetter det andre virkemidler, som å sette en pris på utslipp eller reguleringer og krav, i kjølvannet av Enova. Et eksempel på det siste er varselet om innføring av klimakrav til offshore forsyningsskip fra 2022.

Maritimt forum og offshorerederiene frykter klimabrems fordi vi avvikler støtten

Vi ser nå at nødvendige drivere for å sikre videre utbredelse av batterier innen offshoreflåten er på plass. Batteri og landstrøm er en foretrukken løsning blant operatørselskapene, det vil si de som leier inn fartøy, og bransjen beskriver selv at fartøy må ha batteri og landstrøm for å få langsiktige kontrakter.

De rederiene som har ledet an i utviklingen og installert batterier i sine fartøy, og dermed pådratt seg en betydelig merkostnad og risiko tidlig, har nå fått et konkurransefortrinn. Samtidig vil de som kommer etter være nødt til å investere i batterier for å forbli konkurransedyktige. Vi er med andre ord i ferd med å oppnå en varig markedsendring der fartøy med batteri utkonkurrerer de uten batteri.

Den utfordrende markedssituasjonen offshorerederiene opplever om dagen innebærer at konkurransen i markedet har blitt ytterligere skjerpet. Rederiforbundets konjunkturrapport for 2021 viser til et krevende marked med høye opplagstall, lave rater og korte tidshorisonter på inngåtte kontrakter. En overkapasitet av fartøy i markedet gjør at operatører kan velge og vrake blant flere leverandører og fartøy, og valget vil derfor lett kunne falle på de som har installert batteri og landstrøm.

Vi deler med andre ord ikke frykten for at vår avvikling av støtte til batterihybridisering vil føre til en klimabrems, snarere ser vi at det allerede har skjedd en markedsendring.

Bransjen ber om utsatt frist for gjennomføring

Vi har satt en rimelig frist for gjennomføring av støttede prosjekter. Søknadsfristen og kravet til gjennomføringstid ble satt slik at de med «gryteklare prosjekter», som allerede var i gang med planlegging og søknad om støtte, skulle få en rimelig frist for gjennomføring. Intensjonen var ikke å gi alle med potensielle batteriprosjekter en mulighet til å søke om støtte.

Tidsfristene gjenspeiler at Enovas jobb med å introdusere batteri i offshore forsyningsfartøy langt på vei er gjort, og at krav fra operatørselskapene og konkurransen i markedet vil bidra til at stadig flere vil installere batterier også uten videre støtte. For øvrig er Enova er blant annet gjennom fremdriftsrapportering i dialog med alle rederiene som har fått støtte, for å sikre gjennomføring av prosjektene innenfor rammene av prosjekttilsagnene.

Omfattende satsing på maritim sektor

Enova har aldri støttet elektrifisering av flere fartøy enn det vi vil gjøre i 2021. Eksempelvis er søknadsinngangen fra store fiskebåter og servicefartøy til havbruk rekordhøy. Enova har siden 2015 støttet batterielektrifisering av 255 fartøy med over 2 milliarder kroner. Nærmere 100 av disse er støttet hittil i år, og vi merker at tempoet på elektrifiseringen av maritim sektor øker raskt.

Når vi avvikler støtten til batterier innenfor noen fartøysegmenter gir det rom for økt innsats innenfor andre segmenter som ikke har kommet like langt i utviklingen. Og ikke minst gir det rom for å prioritere de mest ambisiøse prosjektene som vil strekke seg til nullutslipp. Det betyr at Enova fortsatt vil gi støtte til offshorefartøy bare de er ambisiøse og innovative nok. Det er et godt stykke igjen fra den utslippsreduksjonen en oppnår med en typisk batteriinstallasjon i dag og frem til en fullverdig nullutslippsløsning, noe som fort kan kreve både andre drivstoff og batteriinstallasjoner.

Vi erfarer at flere rederier ser på mulighetene for å gå hele veien til nullutslipp, og vi ønsker ambisiøse og innovative prosjekter både inne offshore forsyningsskip og andre fartøystyper velkommen.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008
Reidun Svarva

Reidun Svarva

Forretningsutvikler 95785394

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.