Gå videre til innhold

Nyhet -

Ny rapport kartlegger bygningers effekt- og energibehov til oppvarming og kjøling

På oppdrag fra Enova har COWI kartlagt forventet varme- og kjølebehov over årets 8760 timer for ulike bygg av ulik byggestandard lokalisert på forskjellige steder i landet.

Det pågår en betydelig markedsendring i byggsektoren, og passivhus har fått et godt fotfeste i nybyggmarkedet.Forventet energibruk til oppvarming av nye bygg har blitt vesentlig redusert, men det eksisterer lite dokumentasjon av fordelingen av denne over året. Kunnskap om energieffektive bygningers effekt- og energibehov til oppvarming og kjøling er viktig for valg og utførelse av varme- og kjølesystem i bygg.

Med et særegent forbruksmønster som følge av kalde vintre, og en produksjonskapasitet og et tilsig som er i motfase med forbruket, er det essensielt å kunne forutsi forbruksutviklingen med tanke på forsyningssikkerhet. På oppdrag fra Enova har COWI kartlagt forventet varme- og kjølebehov over årets 8760 timer for ulike bygg av ulik byggestandard lokalisert på forskjellige steder i landet. Det er utarbeidet et stort antall effekt-varighetskurver for 4 bygningskategorier, 4 byggestandarder og 5 klimasoner. Denne kartleggingen viser

• Selv om energiforbruket per kvadratmeter halveres ved å gå fra TEK 10 til passivhus, forblir fordelingen av energibruken over årets 8760 timer nær uendret. Det vil si at energieffektive bygg har et effektbehov som varierer som i dag, men på et lavere nivå.
• Tappevann utgjør en stadig større relativ andel av det samlede behovet for termisk varme. For boligblokk vil tappevannets andel som eksempel øke med rundt 25 prosentpoeng. 
• Forsyning av spisslast blir ikke mindre viktig med forbedret byggestandard, og valg av spisslastkilde vil fortsatt være av vesentlig betydning for forsyningssikkerheten i energisystemet.
• Energi- og effektbehovet varierer mye avhengig av geografi. Energi- og effektbehovet er dobbelt så høyt i Røros sammenliknet med Bergen, uavhengig av byggestandard.

I tillegg til å kartlegge bygningers effekt- og energibehov til oppvarming og kjøling, har COWI vurdert dagens krav til varmeforsyning i bygg. Denne gjennomgangen viser at det er mange regler og ordninger som direkte eller indirekte regulerer valg og utforming av varmeanlegg i bygg. De mange regler og ordninger er omfattende å forhold seg til, og det er gode grunner til å se nærmere på kravene til varmeforsyning i bygg videre i tiden fremover.

Rapporten kan lastes ned på Enovas publikasjonssenter.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116