Gå videre til innhold
6 kjappe om fiskeri og havbruk: – Ønsker klimavariant av NOx-fondet

Nyhet -

6 kjappe om fiskeri og havbruk: – Ønsker klimavariant av NOx-fondet

Havfiskets interesseorganisasjon tror frivillige avtaler er det beste virkemiddelet for å redusere fiskeflåtens klimagassutslipp.

Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer, men står samtidig for store klimagassutslipp. I denne intervjuserien stiller Enova seks kjappe spørsmål til ulike aktører innen fiskeri- og havbruk om hvordan næringen kan redusere energibruken og kutte klimautslipp på veien mot lavutslippssamfunnet. Denne gangen snakker vi med avdelingsleder Nina Rasmussen i Fiskebåt.

Hvordan jobber dere med energi- og klimatiltak i havfiskeflåten?

Fiskebåt har en visjon om en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder. Dette forplikter oss på mange områder, ikke minst til å redusere klimagassutslipp. Derfor arbeider vi aktivt med å redusere energibruken i fiskeflåten. I dag har vi lite statistikk over drivstofforbruket, så Fiskebåt har tatt initiativ til et prosjekt som skal få fram den historiske utviklingen over forbruket. I tillegg arbeider vi for at fiskeflåten tar i bruk mer miljøvennlige energibærere framover.

Hva er det viktigste fiskerinæringen kan gjøre for å kutte utslipp?

Vi har gode indikasjoner på at havfiskeflåten har redusert drivstofforbruket betydelig de siste årene. Det får vi til gjennom kapasitetstilpasning, god ressursforvaltning og mer energieffektive fiskerireguleringer. Framover er en betydelig fornying av flåten viktig for å redusere utslipp og energibruk. I disse dager ferdigstilles for eksempel «Ramoen», en ny tråler der drivstofforbruket per fisket kilo er kraftig redusert i forhold til fartøyet som skiftes ut. Fiskeflåten har dessuten erstattet skadelige kjølemedier med mer miljøvennlige medier som ammoniakk. Det arbeidet må videreføres.

Hvorfor er det viktig at fiskerinæringen er opptatt av energibruk?

Vår næring må ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslippene. Vi ser at redusert CO2-avtrykk blir stadig viktigere i markedet. I tillegg lønner det seg for den enkelte å redusere energibruken.

Hvordan påvirker energi- og klimatiltak fiskerinæringens konkurransekraft framover?

Feil tiltak kan redusere konkurransekraften. Fiskebåt er negativ til bruk av høye avgifter for å redusere utslippene. I dag har ikke fiskeflåten alternative energibærere, derfor vil økte avgifter føre til at marginale fiskerier utkonkurreres. Det vil være svært uheldig fordi marint protein er noe av den mest klimavennlige maten vi kan spise. Økt CO2-avgift kan også føre til at større deler av fangsten leveres til utlandet og at fiskeflåten dermed fyller drivstoff i utlandet i større grad enn tidligere. Dette vil være konkurransevridende for hele sjømatnæringen. I tillegg vil økte avgifter redusere rederienes evne til å investere i en ny og mer miljøvennlig fiskeflåte. Fornying er muligens den viktigste veien å gå for at fiskeflåten samlet sett skal redusere utslippsnivået.

Hvilke energi- og klimatiltak har størst potensial for næringen?

Fiskebåt mener at frivillige avtaler kan ha langt større effekt på utslippsreduksjoner enn avgifter. NOX-fondet er et bevis på dette. Fondet er et kostnadseffektivt virkemiddel som gir næringen mulighet til å utvikle og ta i bruk nye miljøteknologiske løsninger.

Hvilke aktører i bransjen er lengst framme på energi og klima i dag?

Innovative aktører som fornyer fiskeflåten med båter som «Ramoen» er klart lengst framme på energi og klima.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.